Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Видавнича діяльність кафедр

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

2016 – 2017 н.р.

Монографії:

 1. Діхтяренко Ю.В. Особливості напружено-деформованого стану біля вершини тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів : монографія / Ю.В. Діхтяренко, М. В. Дудик. – Бровари : АНФ груп, 2017. – 170 с. - Режим доступу:
  http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7252
 2. Жмуд О.В. Методика формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх вчителів інформатики: Монографія / О.В. Жмуд. – Умань: Вид-во Візаві, 2017. – 197 c.

Підручники рекомендовані МОН або Вченою радою університету:

 1. Фізика : Підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Шут М. І., Мартинюк М. Т., Благодаренко Л. Ю. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2017. — 224 с.

Навчальні посібники рекомендовані МОН або Вченою радою університету:

 1. Заїка О.В. Проективна геометрія та методи зображень : Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних університетів / укл. Заїка О.В., Махомета Т.М. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 244с
 2. Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях (загальна методика) : навчально-методичний посібник / уклад. Л.А. Благодир. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 144 с.
 3. Числові системи : навч. посіб. / укл. М.О. Медведєва, В.В. Ефендієв. – Умань : ВПЦ «Візаві», – 2017. – 153 с.

Навчальні посібники без рекомендації МОН або Вченої ради університету:

 1. Бондаренко Т. В. Комп’ютерні тестові технології : навч. посібн. / укладачі : Т.В.Бондаренко, В.П.Стеценко, Н.М.Стеценко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – 168 с.
 2. Годованюк Т.Л. Методика розв’язування задач. Елементарна математика : навч.-метод. посіб. для студ. фіз..-мат. факультетів пед. університетів : у 5 ч. / Т.Л. Годованюк, І.М. Тягай. – Умань : , 2017. Ч.ІІ–130с.
 3. Годованюк Т.Л. Методика розв’язування задач. Елементарна математика : навч.-метод. посіб. для студ. фіз..-мат. факультетів пед. Університетів : у 5 ч. / Т.Л. Годованюк, І.М. Тягай. – Умань : , 2017. Ч.ІV–120с.
 4. Годованюк Т.Л. Практикум з розв’язування нестандартних задач : навч. посіб. / Т.Л. Годованюк, Т.В. Поліщук, І.М. Тягай. – Умань : Візаві, 2017. – 104 с.
 5. Дубовик В.В. Лінійна алгебра. Модуль ІІ. Матриці та визначники / В.В. Дубовик. – Умань: «Візаві», 2017. – 140 с.
 6. Дубовик В.В. Лінійна алгебра. Модуль ІІІ. Лінійний простір. Модуль IV. Лінійний оператор : навчальний посібник / В.В. Дубовик – Умань: ПП Жовтий О. О., 2017. – 140 с.
 7. Електрика і магнетизм : навч. посібник / уклад.: М. В. Декарчук, К. С. Ільніцька, Ю. М. Краснобокий. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 120 с.
 8. Елементи валеології у ШКМ : навчально-методичний посібник / укл. Д.А. Возносименко – Умань : ВПЦ «Візаві»., 2017. – 130 с.
 9. Заїка О.В. Практикум з основ геометрії : навчальний посібник для студентівфізико-математичнихспеціальностейпедагогічнихуніверситетів / укл. О.В. Заїка, Т.М. Махомета – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 132 с.
 10. Кісіль Я.В. Комп'ютерна графіка та мультимедіа: навчально-методичний посібник / укл. Я. В. Кісіль, С. О. Троян – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – 135 с.
 11. Медведєва М. О. Теорія ймовірностей : навч. посіб. : у 2 ч. / укл. М.О. Медведєва, С.О. Рудницький. – Умань : УКВПП. – Ч.1. – 2017. – 163 с.
 12. Медведєва М.О. Дискретна математика з елементами інформаційних технологій: навч. посіб. Для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів / М.О. Медведєва. – Умань : УКВПП. – 2017. – 168 с.
 13. Медведєва М.О. Математичне програмування : навч. посіб. / укл. М. О. Медведєва. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 324 с.
 14. Молекулярна фізика та термодинаміка: навчальний посібник / уклад. О.В. Гнатюк, Ю. М. Краснобокий, К.С. Ільніцька. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 112 с.
 15. Паршуков С.В. Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем. Ubuntu Server: навч. посіб. / укл. С.В. Паршуков. – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2016. – 320 с.
 16. Паршуков С.В. Основи комп’ютерної мікроелектроніки: навч. посіб. / укл. С.В. Паршуков. – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». - 2016. – 125 с.
 17. Паршуков С.В. Сучасні мережні технології: навч. посіб. / укл. С.В. Паршуков. - Умань: ФОП Жовтий О.О. – 2016. – 125 с.
 18. Поліщук Т.В. Вища математика для економістів: навч.-метод. посібник / Т.В. Поліщук, В.В. Ефендієв, Д.А. Возносименко. Умань : «Візаві» 2017. – 144 с.
 19. Поліщук Т.В. Комплексний аналіз : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) / укл. Т.В. Поліщук. – Умань : УКПП 2017. – 174 с.
 20. Поліщук Т.В. Комплексний аналіз : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) / укл. Т.В. Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 114 с.
 21. Стеценко В. П. Технології розробки веб-додатків : навч. посібн. / укладачі: Г. В. Ткачук, Н. М. Стеценко, В. П. Стеценко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – 150 с.
 22. Теорія ймовірностей : навч. посіб. : у 2 ч. / укл. М.О. Медведєва, С.О. Рудницький. – Умань : УКВПП. – Ч.1. – 2017. – 163 с.
 23. Троян С. О. Монтаж та діагностика комп’ютерних мереж: навчальний посібник/ укл. С. О. Троян. – Умань: Жовтий О. О., 2017. – 124 с.
 24. Троян С. О. Програмування мовою Java: навчальний посібник/ укл. С. О. Троян. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 132 с.
 25. Троян С. О. Проектування комп’ютерних систем та мереж: навчальний посібник/ укл. С. О. Троян. – Умань: Жовтий О. О., 2017. – 120 с.
 26. Тягай І.М. Інтерактивне навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрантів / Тягай І.М. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 107 с.
 27. Тягай І.М. Методи обчислення : Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів / укл. І.М. Тягай, Т.М. Махомета. – Умань : Візаві, 2017. – 139 с.
 28. Хазін Г.А. Диференціальні рівняння : навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей / Г.А. Хазін, І.М. Тягай. – Умань : Алмі, 2017. – 163 с.
 29. Хазін Г.А. Диференціальні рівняння. Курс лекцій : навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей / Г.А. Хазін, В.В. Ефендієв, І.М. Тягай. – Умань : Алмі, 2017. – 102 с.

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):

 1. Гнатюк О. В. Підготовка майбутнього учителя природничих дисциплін до проведення позаурочної навчально-виховної роботи в школі / О. В. Гнатюк // Реферативні матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю»
 2. Декарчук М.В. Фундаментальна природничо-наукова підготовка майбутніх вчителів природничих дисциплін в контенті інтегрованого освітньо-галузевого підходу / М. В. Декарчук // Реферативні матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю».
 3. Електронне видання комбінованого використання «Лінійна алгебра» [Електронний ресурс]: Модуль ІІІ. Лінійний простір. Модуль IV. Лінійні оператори / В.В. Дубовик // Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет фізики, математики та інформатики. – Версія 1.0. – Дані і прогр.–Умань, 2017.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Системні вимоги: Pentium –II/300; 64MbRAM; MicrosoftWindowsXP; 200 Mb вільного дискового простору;NETFramework 3.0; AdobeFlashPlayer.–Назва з етикетки.
 4. Електронний посібник: Електрика і магнетизм: навчальний посібник (практичний курс) [Електронний ресурс]; [укл. М. В. Декарчук, К. С. Ільніцька, Ю. М. Краснобокий, С. О. Декарчук.] – Умань: УДПУ 2017. 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класу; OC Windows 9x/Me/NT/2000/XP/vista/Windows 7; дисковод CD-ROM.
 5. Електронний посібник: Електрика і магнетизм: навчальний посібник (лабораторний курс) [Електронний ресурс]; [укл. М. В. Декарчук, К. С. Ільніцька, Ю. М. Краснобокий, С. О. Декарчук.] – Умань: УДПУ 2017. 1 електрон. опт. диск. (СD-R). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класу; OC Windows 9x/Me/NT/2000/XP/vista/Windows 7; дисковод CD-ROM.
 6. Електронний посібник: Основи візуального програмування: навчальний посібник [Електронний ресурс]: [укл. О.В Жмуд.] – Умань: УДПУ 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Процесор Pentium 1200 МГц; 128 Mb RAM; ОС Microsoft Windows XP; (інтегроване відео); дисковод CD-ROM.
 7. Електронний посібник: Робочий зошит з інформатики 7 клас: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]: [укл. Л. М .Паршукова] – Умань УДПУ: 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Абв...). – Систем.вимоги: Процесор Pentium-II/300; 64Mb RAM; ОС Microsoft Windows XP; 15 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. дисковод CD-ROM.
 8. Електронний посібник: Фізкультхвилинки на уроках інформатики: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]: [укл. Л. М .Паршукова] – Умань УДПУ: 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Абв...). – Систем.вимоги: Процесор Pentium-II/300; 64Mb RAM; ОС Microsoft Windows XP; 15 Mb вільного дискового простору; NET Framework 2.0. дисковод CD-ROM.
 9. Збірник задач з фізики. Квантова фізика. Фізика атома, атомного ядра і елементарних частинок / Авт.-упоряд.: С.І. Терещук, В.В. Миколайко. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. - 44 с.
 10. Краснобокий Ю.М., Миколайко В.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна фізика. Механіка» / Умань: ФОП Жовтий О.О. – 2017. – 47 с.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus:

 1. Dudyk M. V. Influence of the Lateral Process Zone Near the Tip of an Interface Crack on the Contact of its Faces / M. V. Dudyk // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – Vol. 222, Issue 2, pp 181–193. - Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-017-3291-x
 2. Kamins’kyi, A.O. Propagation of Plastic Strips from a Corner Point of the Interface of Rigidly Coupled Materials / Kamins’kyi, A.O., Kipnis, L.A. Polishchuk, T.V. // Materials Science. - January 2017, Vol.52, No. 4, pp. 500–508.
 3. Tkachenko Igor. Formation of astronomical concepts in the future teachers of astronomy teachers in the study of physics / Igor Tkachenko, Yuri Krasnobokyy // Educational Researcher, Issue 9 (2), (December). Volume 46. American Educational Research Association, 2017. – P. 799 – 807.

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus:

 1. Medvedieva Mariia. Conducting classes on programming at higher educational institutions applying information communication technologies / Tetiana Vakaliuk, Mariia Medvedieva // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – V(58), Issue: 133. – BUDAPEST, 2017. – P. 47-50. (включений до міжнар. наукометрич. баз).
 2. Бевз В.Г. Педагогічні іновації у побудові курсу «Методика навчання математики» / В. Г. Бевз, Т. Л. Годованюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Безлюдний О. І. (гол. Ред..) та ін.] . – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 8 – 17
 3. Бондаренко Т.В. Особливості використання педагогічного програмного засобу Prezi в процесі розробки комп`ютерних презентацій// Т.В.Бондаренко //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки/[гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А. Сейко]. – Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017 (подано до друку).
 4. Годованюк Т.Л. ІКТ у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики / Д.А. Вознесименко, Т.Л. Годованюк, В.В. Дубовик// Pedagogy and psychology in anera of increasing flow of information– 2017. – Будапешт, 2017 –№128(v56).–24-28с.
 5. Дубовик В.В. Сутність та види інформаційно-комунікаційних технологій навчання / В.В. Дубовик // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2017.–№15.– 164-170с.
 6. Дудик М.В. Зона деструкції в адгезійному шарі біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В. М. Феньків, Я.І. Щепкіна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка. – 2017. – Т.25, № 5. – С. 3-12.
 7. Жмуд О.В. Використання технологій дистанційного як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів/ О.В. Жмуд, Г.В. Чирва //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки/[гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип.3 (89). – С.78-85
 8. Жмуд О.В. Зміст та структура предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем майбутніх вчителів інформатики/ О.Б. Авраменко, //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: науковий журнал. Педагогічні науки/[гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. Н.А. Сейко]. – Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. – Вип.3 (89). – С.12-17.
 9. Ільніцька К.С. Необхідність і особливості формування технічної компетентності майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» у процесі вивчення основ сучасної електроніки / К.С. Ільніцька // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. - С. 80-88.
 10. Ільніцька К.С. Реалізація інтегративного підходу в процесі вивчення основ сучасної електроніки майбутніми учителями фізики / С. П. Стецик, К.С. Ільніцька // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 15. – С. 107-116
 11. Махомета Т.М. Використання інноваційних технологій навчання під час вивчення проективної геометрії та методів зображень / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Science and Educationa New Dimension – 2017 – Будапешт, 2017 – С. 40-44.
 12. Махомета Т.М. Використання проектних технологій під час вивчення основ геометрії у педагогічних ВНЗ / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». – 2017. – м. Кропивницький – С.39-43
 13. Медведєва М.О. Аналіз передумов створення елементів системи особистісно орієнтованого навчання дискретної математики студентів вищого навчального закладу / М.О. Медведєва // Проблеми підготовки сучасного вчителя : Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 45-53.
 14. Ткаченко І.А. Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект) / І.А. Ткаченко, Ю.М. Краснобокий // Фізико-математична освіта: науковий журнал. Вип. 3(13) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет, редкол.: О.В. Семеніхіна (гол. ред.) [та ін.]. – Суми: [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2017. С. 155-159. [Журнал індексується у науковометричних базах Google Академія (США); «Index Copernicus» (Польща)]

Статті в закордонних виданнях:

 1. Жмуд О.В. Використання методу ситуаційних вправ при формуванні предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх вчителів інформатики/ О.В.Жмуд, Я.В.Кісіль // Інноваційні та сучасні технології в системі освіти:внесок Польщі та України»: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. 5-6 травня 2017р., м. Сандомир, Польща. – С. 42-46.
 2. Махомета Т.М. Інтерактивне навчання аналітичної геометрії із застосуванням ІКТ / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings, May 5-6, 2017. Sandomierz. - 49 - 53.
 3. Паршукова Л.М. Використання web-сервісів для створення дидактичних матеріалів у підготовці вчителя інформатики / Л.М. Паршукова // International Scientific and Practical Conference «World Science» // III International Scientific and Practical Conference «Modern Methodology of Science and Education»( May 31, 2017, Dubai, UAE), №6(22), Vol. 4, June 2017.-С.40-42.
 4. Паршукова Л.М. Особливості розробки та застосування друкованих дидактичних засобів для навчання інформатики / Л.М. Паршукова Інноваційні та сучасні технології в системі освіти:внесок Польщі та України»: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. 5-6 травня 2017р., м. Сандомир, Польща. – С. 58 –60.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Возносименко Д.А. Валеологічний супровід уроків математики / Д.А. Возносименко / «Математика в рідній школі». – № 7-8. – 2017. С.35-37.
 2. Возносименко Д.А. Інтерактивні методи навчання у формуванні валеологічної компетентності майбутніх вчителів математики / Д.А. Возносименко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 6(113). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. – С.23-28.
 3. Гнатюк О.В. Інтелектуально-розважальна гра як засіб методичної підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи в школі на засадах інтеграції. / О. В. Гнатюк // Наукові записки. – Випуск 11. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 4. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017 – С. 69 - 76.
 4. Годованюк Т.Л. Дистанційний курс навчання методики математики / Т.Л. Годованюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 17 – с. 54 – 60.
 5. Декарчук С. О. Формування продуктивної навчальної діяльності учнів /С.О. Декарчук // Наукові записки. – Випуск 11. – Сергія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 5. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка 2017. – с. (подано до друку)
 6. Дудик М.В. Контакт берегів міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В. М. Феньків // Дослiдження в математицi i механiцi. – 2017.– Т.22, вип.2 (30). (прийнято до друку листопад)
 7. Дудик М.В. Модель пластичної зони в адгезійному шарі біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В. М. Феньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2017. – Спецвипуск. (прийнято до друку кінець грудня)
 8. Ефендієв В.В. Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner / П.І. Бідюк, О.М. Терентьєв, Т.І. Просянкіна-Жарова, В.В. Ефендієв // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – №1. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2017. – С. 24-36.
 9. Каминский А.А. Об упругом равновесии кусочно-однородной плоскости с трещиной в угловой точке границы раздела / А.А. Каминский, Л.А. Кипнис, Т.В. Полищук // Доповіді НАН України. – 2017. - № 10– С. 34-40.
 10. Мартинюк М. Т. Підготовка «Бакалавра освіти: природничі науки» на засадах інтегративного освітньо-галузевого підходу / М. Т. Мартинюк, М. В.Декарчук, В. І. Хитрук // Наукові записки. – Випуск 11. – Сергія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 4. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка 2017. – С. 80 - 85.
 11. Стецик С. П., Ільніцька К. С. Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки / Наукові записки ЦДПУ ім.В. Винниченка (подано до друку).
 12. Терещук С.І. Змішане навчання як нова парадигма системи фізичної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. - Випуск 146. - Серія: Педагогічні науки. - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2017. - С. 186-191.

Статті в інших виданнях України:

 1. Годованюк Т.Л. Понятійний апарат аксіологічного підходу та можливості його реалізації у системах освіти України й Туркменістану / Т.Л. Годованюк, Ю. Маслюченко, Б. Сапаєв // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1, Ч. І. – с. 210-216.
 2. Дубовик В.В. Використання інтерактивних плакатів під час вивчення математичних дисциплін у педагогічних університетах / В.В. Дубовик, М.І. Ішмурадова [та ін.]// Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру. – Умань, 2017.–№1(В.1).–С. 53-57.
 3. Дудик М.В. Аналіз параметрів контактної зони у вершині міжфазної тріщини / М.В. Дудик, Ю.М. Краснобокий, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Київ, 29-30 вересня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 118 – 122.
 4. Жмуд О. Формування технічної компетентності майбутніх вчителів інформатики в процесі вивчення курсу «Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем»/ О. Жмуд, В. Колмакова // Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации: материалы ХХІ Международной научно-практической интернет-конференции – Переяслав-Хмельницкий, 2017. ‒ Вып. 21. ‒ С.496- 499.
 5. Ільніцька К., Криворучко І. Методика організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення атомної та ядерної фізики в умовах реформування української освіти / К. Ільніцька, І. Криворучко // Фізика. Технології. Навчання – Збірник наукових праць студентів і молодих науковців – Випуск 15. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2017. – С. 55-60
 6. Кісіль Я.В. Особливості вивчення математичних дисциплін засобами ІКТ студентами-іноземцями /Я.В.Кісіль, Рахматиллаєв І. // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.І. – С. 63-68.
 7. Краснобокий Ю. Інтеграція природничо-наукових знань – шлях до посилення фундаментальної підготовки майбутніх учителів фізики / Ю. Краснобокий, І. Ткаченко, К. Ільніцька // Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 жовтня 2017 р., м. Умань. – Умань, 2017. – С. 80-84.
 8. Краснобокий Ю.М. Матричний підхід до опису результатів фізичного експерименту / Ю.М. Краснобокий // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції – Укл. Благініна О.С., Тимофєєва І.Б. За заг. редакцією к.е.н., доцента Сирмаміїх І.В. – Маріуполь: МДУ, 28.04.2017 р. – С. 17-21.
 9. Мартинюк М. Т. Проблема фундаментальної підготовки вчителя природничих дисциплін на засадах галузевої інтеграції / М. Т. Мартинюк, М. В. Декарчук, В. І.Хитрук //Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Мелітопіль, 11-13 вересня 2017 р. ) – Мелітопіль : ТОВ «Колор Принт», 2017. – С. 97 – 99.
 10. Медведєва М.О. Порівняльна характеристика систем освіти України й Туркменістану / М.О. Медведєва, Ю. Маслюченко, П. Чоганов // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.1, Ч.І. – С. 121-125.
 11. Паршукова Л.М. Квест-технології як засіб підвищення пізнавальної активності на уроках інформатики / Л.М. Паршукова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук. інтернет-конф., 31 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький, 2017, с.141-143.
 12. Ткаченко І. А. Фундаментальна підготовка майбутнього вчителя астрономії / І.А. Ткаченко // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Мелітополь, 11-13 вересня 2017р.) / [авт. кол. : Благодаренко Л.Ю., Кюрчев В.М., Сосницька Н.Л., Шут М. І. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2017. – С. 169 – 171.

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Dudyk M.V. The mathematical model of the contact of the faces of the interfacial crack outcoming from the angular point of the broken interface / M.V. Dudyk, Yu. Reshitnyk, V.M. Fen'kiv // The Second USA-Uzbekistan Conference on Analysis and Mathematical Physics. Abstracts. - Urgench state university, Uzbekistan, August 08-12, 2017. – Urgench: Urgench state university, 2017. – P. 52. - Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7257
 2. Polischuk T.V. Development of initial prefracture zone near the corner point of piece-homogeneous elastic body / T.V. Polischuk, M.F. Selivanov, Y.O. Chornoivan // ABSTRACTS Plenary Lectures The Second USA-Uzbekistan Conference on Analysis and Mathematical Physics, August 8-12, 2017, URGENCH, Uzbekistan, p.70-71.
 3. Благодир Л.А. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні алгебри у загальноосвітній школі / Л.А. Благодир, Ф.К.Благодир // Тези доповідей міжнародної інтернет-конференції «Інновації в освіті. Здобутки та перспективи». 11 жовтня 2017 року, Умань.
 4. Благодир Л.А. Організація превентивної діяльності під час вивчення теми «Дробові раціональні вирази» / Л.А. Благодир, Ф.К. Благодир // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова», 11-13 травня 2017 р., Київ.С.130-131.
 5. Бондаренко Т.В. Аналіз платформи BigBlueButton для проведення навчальних вебінарів / Т.В.Бондаренко, Я.В.Кісіль, В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», – 11 жовтня 2017. – Умань, 2017. – С. 124-127.
 6. Бондаренко Т.В. Онлайн-сервіс Prezi як сучасний засіб навчання / Т.В.Бондаренко //Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 23. ‒ С.217-219.
 7. Возносименко Д.А. «Гурток «Елементи валеології у ШКМ» у системі професійної підготовки майбутніх учителів математики» / Д.А. Возносименко // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова» (11-13 травня 2017р., Київ). – К.:НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 157-159
 8. Возносименко Д.А. Формування готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (друк 2017р.).
 9. Годованюк Т.Л. Мережеві технології у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11 – 13 травня 2017 р., Київ, Україна – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 161 – 163.
 10. Декарчук М. В. Теорія і методологія підготовки вчителя зі спеціальності «Природничі науки» / М. В. Декарчук, В. І. Хитрук // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів V-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р / За заг. ред. М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 65-68
 11. Декарчук С. О. Електронний підручник як засіб формування продуктивної навчальної діяльності учнів /Декарчук С.О. // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів V-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р / За заг. ред. М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 68 - 69.
 12. Дубовик В.В. Використання он-лайн калькуляторів в процесі навчання лінійної алгебри / В.В. Дубовик // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики», 11–13 травня 2017 року. 2017. – м. Київ. – С. 255.
 13. Дубовик В.В. Особливості використання електронних плакатів в процесі викладання математичних дисциплін в педагогічних університетах / В.В. Дубовик, С.О. Рудницький // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», 11 жовтня 2017 року. – м. Умань. – 2017 р.
 14. Дудик М.В. Аналіз параметрів контактної зони у вершині міжфазної тріщини / М.В. Дудик, Ю.М. Краснобокий, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 вересня 2017 року). У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 2. – С. 118-122. - Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7256
 15. Дудик М.В. Модель пластичної зони в адгезійному матеріалі біля вершини міжфазної тріщини у кутової точки межі поділу матеріалів / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки». Матеріали конференції. Київ, Україна. 28-30 серпня 2017 р. – К.: Видавнича лабораторія факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – С. 31. - Режим доступу:
  http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7255
 16. Дудик М.В. Про контакт берегів біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу двох матеріалів / М.В. Дудик, Ю.В. Решітник, В.М. Феньків // DSMSI-2017 - XVIII International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation: MODELLING & STABILITY". Abstracts of conference report, Kiev, Ukraine, May 24-26, 2017. –К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. – С. 114. - Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7253
 17. Ільніцька К. Формування техніко-технологічної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі вивчення основ сучасної електроніки на матеріалі загального курсу фізики / К. Ільніцька // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. –
 18. Краснобокий Ю.Н. Профильное образование в концепции новой украинской школы / Ю.Н. Краснобокий, Е.С. Ильницкая // Материалы Международной научно-практической конференции «Личность. Образование. Общество. Современное образование: теория, методология, практика»(Білорусь).
 19. Мартинюк М. Т. Організація продуктивної навчальної діяльності учнів у процесі виконання ними навчальних проектів з фізики /М. Т. Мартинюк, С. П. Стецик, В. В. Миколайко //Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів V-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-13 жовтня 2017 р / За заг. ред. М. І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 73 – 75.
 20. Махомета Т.М. Використання інноваційних технологій навчання на практичних заняттях з аналітичної геометрії / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в освіті: здобутки та перспективи», 11 жовтня 2017 року. – 2017р. – м. Умань. – Режим доступу: http://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=589.
 21. Махомета Т.М. Інформаційно-комунікаційні технології навчання під час вивчення проективної геометрії та методів зображень / Т.М. Махомета // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики», 11–13 травня 2017 року. 2017. – м. Київ. – С. 193 – 194.
 22. Медведєва М.О. Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання математики / М.О. Медведєва, М.В. Ярошик // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 23. Медведєва М.О. Використання мобільних технологій в навчальному процесі / М.О. Медведєва, І.І. Беркут // V Всеукраїнська науково-¬практична Інтернет¬ конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку).
 24. Медведєва М.О. Дистанційне навчання дискретної математики засобами персонального освітнього web-ресурсу / М.О. Медведєва, В.О. Колмакова// Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 жовтня 2017 м. Умань – Умань: ВПЦ Візаві. – 2017. – C.94-100.
 25. Медведєва М.О. Застосування MS Excel Microsoft Office 365 у навчанні математичних дисциплін / М.О. Медведєва // ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 9 – 10 листопада 2017. – Житомир, 2017. – С. 368 – 370.
 26. Медведєва М.О. Застосування мобільних технологій в освітньому процесі / М.О. Медведєва, О. Романюк // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 27. Медведєва М.О. Переваги викoристання мoбільних технoлoгій у вищій шкoлі / М.О. Медведєва, А.В. Кущева // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 28. Паршуков С.В. Використання Microsoft Azure в навчальному процесі ВНЗ / С. В. Паршуков // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: тези Міжнародної наукової інтернет-конференції (17 травня 2017 р., м. Тернопіль). - Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2017. – С.60-62
 29. Паршукова Л.М. Застосування дидактичних матеріалів на уроці інформатики / Л.М. Паршукова // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конф. (випуск 18)/ збірник тез доповідей : випуск 18, 11 квітня 2017 р., м. Тернопіль, 2017,- с.26-28
 30. Паршукова Л.М. Розробка та педагогічний дизайн програмних засобів навчального призначення з інформатики / Л.М. Паршукова // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / збірник тез доповідей :, 11 жовтня 2017 р., м. Умань, 2017,- с.110-112.
 31. Паршукова Л.М. Технологія розроблення та методика застосування дидактичних засобів під час викладання інформатики / Л.М. Паршукова // Професіоналізм педагогав умовах освітніх інновацій : матеріали Міжнар. інтернет-конф. / збірник тез доповідей :, 25-26 квітня 2017 р., м. Слов᾽янськ, 2017,- с.84-87
 32. Поліщук Т. Визначення зони передруйнування у кутовій точці межі поділу ізотропних середовищ в рамках моделі Леонова Панасюка / Т. Поліщук, А. Камінський, Л. Кіпніс // XVIІІ International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation: MODELLING & STABILITY". Abstracts of conference report, Kiev, Ukraine, May 24-26, 2017. – Kiev, 2017. – C.112.
 33. Поліщук Т. Початкова пластична зона у кусково-однорідному тілі / Т. Поліщук, А. Камінський, Л. Кіпніс // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів–механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. – 216 с.
 34. Стеценко В.П. Огляд перспективних засобів формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики / Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 грудня 2017 року, м. Суми (подано до участі).
 35. Ткаченко І. А.Методична підготовка майбутнього вчителя астрономії з використанням синергетичного підходу / І.А. Ткаченко / Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 38 – 39.
 36. Ткаченко І. Діяльнісна складова у формуванні прикладних знань студентів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін / І. Ткаченко, Ю.Краснобокий // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В.П., 25-26 травня 2017 року, Київ, Україна – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017 – С. 177 – 178.
 37. Ткаченко І. А. Діяльнісний підхід у методичній підготовці майбутніх учителів астрономії / І.А. Ткаченко // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 19-20 травня 2017 року./Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 36 – 39.
 38. Ткаченко І.А.Використання методологічних підходів у методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 212 – 213.
 39. Тягай І.М. Використання форм інтерактивного навчання під час проведення консультацій з математичних дисциплін у педагогічному університеті / І.М. Тягай // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики», (11–13 травня 2017 року). 2017. – м. Київ. – С. 226 – 227.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Благодир Л.А. ІКТ як засіб попередження математичних помилок учнів/ Л.А. Благодир, Ф.К.Благодир // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» , 9-10 листопада, Житомир (подано до друку)
 2. Возносименко Д.А. «Наступність у процесі формування валеологічної компетентності майбутнього вчителя математики»/Д. А. Возносименко // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи» (м. Одеса, 15-16 вересня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського». – Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – С.224-227.
 3. Возносименко Д.А. Підготовка майбутніх вчителів математики до використання здоров’язберігаючих технологій / Д.А. Возносименко // «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» (подано до друку)
 4. Годованюк Т.Л. Використання текстового середовища у методичній підготовці майбутніх учителів математики / Т. Л. Годованюк // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. С. 60-62.
 5. Декарчук С.О. Методика роботи учнів з електронними версіями шкільних підручників фізики / С. О. Декарчук, Ю. А. Маслюченко //Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2017. – С. 90-92
 6. Дубовик В.В. Використання web-квестів в процесі навчання лінійної алгебри // Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редактори-упорядники І. Герасименко, О. Паламарчук]. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2017. – 144 с.
 7. Дубовик В.В. Стан викладання елементів лінійної алгебри на території України в кінці XVIII-в середині XIX ст. // «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерних галузях». – Україна. Умань, 14–16 вересня 2017 р..
 8. Ільніцька К.С. Новій українській школі потрібна нова система підготовки вчителя / К.С. Ільніцька, І.І. Криворучко//Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2017. – С. 99-102
 9. Кісіль Я.В. Використання ІКТ на практичних заняттях з дискретної математики /Я.В.Кісіль, Носик А.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі» 30 – 31 травня 2017. – Київ, 2017. – С. 81-83
 10. Кісіль Я.В. Використання інформаційних технологій при вивчені математичних дисциплін / Я.В. Кісіль, Н.Ю. Юрченко // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет¬ конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку).
 11. Кісіль Я.В. Кондратюк А.М. Використання електронних ресурсів в навчальній діяльності /Я.В.Кісіль, А.М.Кондратюк // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет¬ конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 12. Кісіль Я.В. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти / Я.В.Кісіль, Є.В. Гувернат // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет¬ конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 13. Кісіль Я.В. Мобільні технології в освітній діяльності / Я.В.Кісіль, В.М. Бойко // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет¬ конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 14. Кісіль Я.В. Особливості вивчення математичних дисциплін засобами ІКТ студентами-іноземцями / Я.В.Кісіль // ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 9 – 10 листопада 2017. – Житомир, 2017. – С. 243-247
 15. Кісіль Я.В. Особливості використання вільного програмного забезпечення в навчальному процесі /Я.В. Кісіль, Т.П. Кабанюк // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» ІІСТЕ-2017, 22-23 листопада 2017. – Полтава, 2017. – С. (подано до друку)
 16. Кісіль Я.В. Формування інформаційної компетентності у майбутніх вчителів інформатики при вивченні курсу «Комп’ютерна графіка та мультимедіа» / Я.В. Кісіль // Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука України – погляд молодих учених крізь призму сучасності» 20 – 22 квітня 2017. – Черкаси, 2017. – С.103-105
 17. Махомета Т.М. Використання інформаційних технологій під час оцінювання навчальних досягнень у ВНЗ / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі”, 30-31 травня 2017 року. – 2017р. – м. Київ. – С. 95 – 97.
 18. Махомета Т.М. Інноваційне навчання проективної геометрії та методів зображень у педагогічному університеті / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наука України – погляд молодих учених крізь призму сучасності”, 20-22 квітня 2017 року. – 2017р. – Черкаси. (подано до друку)
 19. Махомета Т.М. Контроль навчальних досягнень майбутніх учителів математики з аналітичної геометрії в умовах сучасних навчальних технологій / Т.М. Махомета, І.М. Тягай // Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 9 – 10 листопада 2017 року. – 2017 р. – м. Житомир.(друк 2017)
 20. Медведєва М.О. Ігрові технології при вивченні математичної логіки/ М.О. Медведєва, В.О. Колмакова// Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2017. – C.12-13.
 21. Паршукова Л.М. Особливості розробки дидактичних матеріалів з інформатики/ Л.М. Паршукова // Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, 9-10 листопада 2017 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. - 2017. С. – 340-344.
 22. Рудницький С.О. Використання платформи Wolfram Demonstrations project у процесі вивчення комбінаторики [Текст] / С.О. Рудницький // Всеукраїнська науково-практична конференція (30-31 травня 2017 року): Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі. – м. Київ. – 2017 р. – с. 115-117.
 23. Рудницький С.О. Застосування векторного підходу до розв’язання нестандартних задач [Текст] / С.О. Рудницький // Наука України – погляд молодих учених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси. – 2017 р. – с. 124-127.
 24. Стеценко В.П. Елементи використання технологій дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін / Н.М.Стеценко, В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 9–10 листопада 2017 року, м.Тернопіль - С. – 169-174.
 25. Стеценко В.П. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі технічної підготовки майбутнього учителя інформатики / В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук / Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, 9-10 листопада 2017 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка. - 2017. С. – 236-237.
 26. Стецик С.П. Досвід використання засобів дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / С.П. Стецик, К.С. Ільніцька // Актуальні питання сучасної інформатики: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці», присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу Е-OLYMP (09-10 листопада 2017 р.) / за ред.. Т.А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во О.О. Євенок, 2017. – Вип. 5. – С. 378-381.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ