Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Студентська наука (студентське наукове товариство, наукові гуртки, проблемні групи, олімпіади, конкурси, студентські наукові конференції)

Невід’ємним елементом навчального процессу на факультеті фізики, математики та інформатики є наукова робота зі студентами. Необхідність проведення науково-дослідницької діяльності студентів у системі підготовки фахівців середньої ланки продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки до випускників навчальних закладів.

У рамках навчального процесу на факультеті визначено наступні види науково-дослідної роботи студентів (НДРС):

  • НДРС, передбачена діючими навчальними планами: написання рефератів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт тощо;
  • Дослідна робота поза вимогами, що висуваються навчальними планами: робота в наукових гуртках та проблемних групах; участь у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів; участь у вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах; участь студентів у проведенні семінарів та круглих столів де розглядаються актуальні науково-практичні питання, що турбують молодь; робота у студентському науковому товаристві; залучення кращих студентів до виконання фундаментальних досліджень, що фінансуються державним бюджетом.

Студенти факультету входять фізики, математики та інформатики входять до складу Студентського наукового товариства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета Студентського наукового товариства – сприяти підвищенню якості підготовки фахівців шляхом оволодіння передовими досягненнями науки і практики.

Для досягнення поставленої мети Товариство вирішує такі завдання:

  • залучає студентів до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі;
  • сприяє організації і проведенню студентських наукових конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад тощо;
  • розповсюджує інформацію про конференції, круглі столи, дискусії, що проводяться на базі університету та інших вищих навчальних закладів;
  • представляє студентські наукові роботи, матеріали на здобуття грантів, іменних стипендій, премій, інших форм морального і матеріального заохочення тощо.

Студенти, які входять до складу Студентського наукового товариства, займаються науковою роботою, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету.

СПИСОК

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
факультету фізики, математики та інформатики

на 2017-2018 н.р.

з/п

Прізвище, ім'я, по-батькові

Група

Номер телефону

1.

Маслюченко Юлія Анатоліївна

152

0939360591

2.

Криворучко Інна Ігорівна

151

0976233742

3.

Якубенко Олександр Михайлович

151

0636740341

4.

Бойко Інна Сергіївна

153

0951077479

5.

Бордіяну Ян Дмитрович

43

0678773419

6.

Крочак Сергій Сергійович

42

0730679168

7.

Бабак Антон Миколайович

43

0677144525

0734430894

8.

Стеценко Назар Іванович

47у

0689865835

0948721053

9.

Безденний Віталій Вікторович

22

0977393982

10.

Зубрицький Дмитро Володимирович

22

0967053984

ПЛАН РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
факультету
фізики, математики та інформатики

на 2017-2018 н.р.

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Організаційні заходи

1.

Підготувати регламентативно-нормативну документацію Студентського наукового товариства та затвердити її на Вченій раді факультету:

План роботи СНТ на 2017-2018 н.р.

вересень, 2017 р.

Маслюченко Ю. А.,

Звіт про роботу СНТ за 2016-2017 н.р.

вересень, 2017 р.

Маслюченко Ю. А.,

Бабак А.М.

Науково-дослідна робота СНТ

Організувати та провести інформаційну лекцію для студентів першого курсу щодо діяльності СНТ факультету з метою їх залучення до наукової діяльності

вересень, 2017 р.

Маслюченко Ю. А.,

2.

Взяти участь та активізувати роботу студентів у студентсько-учнівській конференції «Математика в житті людини»

жовтень 2017 р.

члени СНТ

3.

Взяти участь та активізувати роботу студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія науки – майбутньому вчителеві - 2018»

березень-квітень 2018 р.

члени СНТ

4.

Взяти участь та активізувати роботу студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Умань. Наука. Освіта. Молодь»

квітень 2018 р.

члени СНТ

5. Активізувати роботу студентів у ІХ Всеукраїнській студентській Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»

29-30 березня 2018 р.

члени СНТ

6.

Провести конкурс «Кращий студент-науковець УДПУ» на базі факультету

квітень 2018 р.

Маслюченко Ю. А.

7.

Надавати посильну допомогу в організації олімпіад на базі факультету та І туру Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін та спеціальностей

квітень – травень, 2018 р.

члени СНТ

8.

Брати участь в організації Днів науки на факультеті

квітень – травень, 2018 р.

члени СНТ

9.

Брати участь та активізувати роботу студентів у наукових конференціях різних рівнів та семінарах

протягом року

члени СНТ

10.

Систематично проводити роботу членами товариства щодо залучення студентів факультету до наукової діяльності

протягом року

члени СНТ

11.

Надавати посильну допомогу студентам у підготовці матеріалів для участі у науково-практичних семінарах, конференцій різних рівнів

протягом року

члени СНТ

12.

Висвітлювати результати роботи СНТ на сайті факультету

протягом року

члени СНТ

13.

Поширювати інформацію щодо проведення олімпіад, конкурсів, грандів та академічних обмінів серед студентів факультету

протягом року

члени СНТ

Перелік гуртків, що діють на факультеті фізики, математики та інформатики

Кафедра фізики, астрономії та методики їх викладання

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1.

Методи розв’язування олімпіад них задач з фізики Теоретична фізика / фізика

Дудик М.В.

2.

Розробка та впровадження ППЗ у навчальному процесі Астрономія, астрофізика, МНА

Ткаченко І. А.

3.

Методика навчання фізики МНФ, МОПР з фізики

Гнатюк О. В.

4.

Цікава електроніка ОСЕ

Стецик С. П.

5.

Розробка та виготовлення саморобних фізичних приладів Загальна фізика

Декарчук М. В.

Кафедра вищої математики та методики навчання математики

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1.

Розв’язування задач з параметрами Елементарна математика6.040201 Математика* Благодир Ф.К.

2.

Інтерактивне навчання у вищій школі (для математичних дисциплін)014.04 Середня освіта (Математика) Тягай І.М.

3.

Методика організації превентивної діяльності майбутнього вчителя математики Методика навчання математики6.040201 Математика* Благодир Л.А.

4.

Дослідження геометричних образів І та ІІ порядків Аналітична геометрія014.04 Середня освіта (Математика) Махомета Т.М.

5.

Елементи валеології у ШКМ Елементарна математика, методика навчання математики6.040201 Математика* Возносименко Д.А.

Кафедра інформатики та ІКТ

№ п/п

Назва

гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1

Вибрані питання з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем

Архітектура комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем/ спеціальність:

014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Троян С.О.Колмакова В. О.

2

Методичні аспекти навчання інформатики

Методика навчання інформатики/

014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Жмуд О.В.Паршукова Л.М.

3

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Основи комп’ютерних мереж та систем/ спеціальність:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Паршуков С.В.Ліщук Р. І.

4

Реалізація мети освіти в умовах реформування освітньої системи

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти/ напрям підготовки

6.040302 Інформатика*

Стеценко Н.М.

5

Використання сучасних мультимедійних та мережних технологій для створення мультимедійних засобів навчання

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі/ напрям підготовки:

6.040302 Інформатика*,

6.040201 Математика*,

6.040203 Фізика*

Стеценко В.П.Бондаренко Т. В.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ