Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Студентська наука (студентське наукове товариство, наукові гуртки, проблемні групи, олімпіади, конкурси, студентські наукові конференції)

Невід’ємним елементом навчального процессу на факультеті фізики, математики та інформатики є наукова робота зі студентами. Необхідність проведення науково-дослідницької діяльності студентів у системі підготовки фахівців середньої ланки продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки до випускників навчальних закладів.

У рамках навчального процесу на факультеті визначено наступні види науково-дослідної роботи студентів (НДРС):

  • НДРС, передбачена діючими навчальними планами: написання рефератів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт тощо;
  • Дослідна робота поза вимогами, що висуваються навчальними планами: робота в наукових гуртках та проблемних групах; участь у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів; участь у вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах; участь студентів у проведенні семінарів та круглих столів де розглядаються актуальні науково-практичні питання, що турбують молодь; робота у студентському науковому товаристві; залучення кращих студентів до виконання фундаментальних досліджень, що фінансуються державним бюджетом.

Студенти факультету входять фізики, математики та інформатики входять до складу Студентського наукового товариства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета Студентського наукового товариства – сприяти підвищенню якості підготовки фахівців шляхом оволодіння передовими досягненнями науки і практики.

Для досягнення поставленої мети Товариство вирішує такі завдання:

  • залучає студентів до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі;
  • сприяє організації і проведенню студентських наукових конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад тощо;
  • розповсюджує інформацію про конференції, круглі столи, дискусії, що проводяться на базі університету та інших вищих навчальних закладів;
  • представляє студентські наукові роботи, матеріали на здобуття грантів, іменних стипендій, премій, інших форм морального і матеріального заохочення тощо.

Студенти, які входять до складу Студентського наукового товариства, займаються науковою роботою, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету.

 

Голова студентського наукового товариства факультету

Юрченко Наталія, студентка ІІІ курсу (тел. 063 11 39 962)

 

Заступник голови студентського наукового товариства факультету

Потелещенко Дар’я, студентка ІІ курсу (тел. 096 62 66 280)

 


  

ПЛАН РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

1.

Обговорення організаційних аспектів роботи СНТ ФФМІ Вересень 2020 р.

2.

Круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність студентів, як запорука успішного майбутнього» Жовтень 2020 р.

3.

Конференція ідей на тему: «Шляхи та форми залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності  під час навчання у ЗВО». Листопад 2020 р.

4.

Семінар на тему: «Особливості підготовки та виконання студентських наукових публікацій» Грудень 2020 р.

5.

Інтелектуальна гра «Мудра сова» Лютий 2021 р.

6.

Круглий стіл на тему: «Який вчитель – компетентний? Так як ним стати» Березень 2021 р.

7.

Організація та проведення I етапу конкурсу «Кращий студент-науковець ФФМІ» Квітень 2021 р.

8.

Звіт про діяльність СНТ ФФМІ 2020-2021 н.р. Травень 2021 р.

  


Перелік гуртків, що діють на факультеті фізики, математики та інформатики

Кафедра фізики, астрономії та методики їх викладання

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1.

Методи розв’язування олімпіад них задач з фізики Теоретична фізика / фізика Дудик М.В.

2.

Розробка та впровадження ППЗ у навчальному процесі Астрономія, астрофізика, МНА Ткаченко І. А.

3.

Методика навчання фізики МНФ, МОПР з фізики Гнатюк О. В.

4.

Цікава електроніка ОСЕ Стецик С. П.

5.

Розробка та виготовлення саморобних фізичних приладів Загальна фізика Декарчук М. В.

 

Кафедра вищої математики та методики навчання математики

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1.

Розв’язування задач з параметрами Елементарна математика6.040201 Математика* Благодир Ф.К.

2.

Інтерактивне навчання у вищій школі (для математичних дисциплін)014.04 Середня освіта (Математика) Тягай І.М.

3.

Методика організації превентивної діяльності майбутнього вчителя математики Методика навчання математики6.040201 Математика* Благодир Л.А.

4.

Дослідження геометричних образів І та ІІ порядків Аналітична геометрія014.04 Середня освіта (Математика) Махомета Т.М.

5.

Елементи валеології у ШКМ Елементарна математика, методика навчання математики6.040201 Математика* Возносименко Д.А.

 

Кафедра інформатики та ІКТ

№ п/п

Назва

гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

1

Вибрані питання з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем

Архітектура комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем/ спеціальність:

014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Троян С.О.              Колмакова В. О.

2

Методичні аспекти навчання інформатики

Методика навчання інформатики/

014.08 Середня освіта (Фізика);

014.04 Середня освіта (Математика)

Жмуд О.В.              Паршукова Л.М.

3

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Основи комп’ютерних мереж та систем/ спеціальність:

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Паршуков С.В.                Ліщук Р. І.

4

Реалізація мети освіти в умовах реформування освітньої системи

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти/ напрям підготовки

6.040302 Інформатика*

Стеценко Н.М.

5

Використання сучасних мультимедійних та мережних технологій для створення мультимедійних засобів навчання

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі/ напрям підготовки:

6.040302 Інформатика*,

6.040201 Математика*,

6.040203 Фізика*

Стеценко В.П.        Бондаренко Т. В.

 


 Список наукових гуртків у 2018-2019 н.р.

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

Кількість студентів в гуртку

 

Кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

1.

Упровадження STEM – освіти у загальноосвітній школі Методика навчання фізики /01 Освіта / 014.08 Середня освіта (Фізика) Терещук С.І. 8

2.

Впровадження елементів роботехніки на уроках фізики загальноосвітньої школи Методика навчання фізики/ 01 Освіта / 014.08 Середня освіта (Фізика) Декарчук М.В. 8

3.

Розробка та впровадження ППЗ з фізики і астрономії Методика навчання фізики, Методика навчання астрономії / 01 Освіта / 014.08 Середня освіта (фізика) Ткаченко І.А. 10

4.

Історія фізики Загальна фізика / 01 Освіта / 014.08 Середня освіта (Фізика) Ільніцька К.С. 8

5.

Електротехніки Основи сучасної електроніки / 01 Освіта / 014.08 Середня освіта (Фізика) Декарчук С.О. 8

6.

Вибрані питання з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем Архітектура комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем / спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика);014.04 Середня освіта (Математика)

Троян С.О.

Колмакова В. О.

8

7.

Методичні аспекти навчання інформатики Методика навчання інформатики / 014.08 Середня освіта (Фізика);014.04 Середня освіта (Математика)

Жмуд О.В.

Паршукова Л. М.

8

8.

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж Основи комп’ютерних мереж та систем / спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Жмурко О.І.

Паршуков С.В.

7

9.

Медіаграмотність та критичне мислення на уроках інформатики Медіаосвіта та медіаграмотність /Комп’ютерна графіка та мультимедіа /спеціальність:014.09 Середня освіта (Інформатика) Усатюк Я. В. 10

10.

Використання сучасних мультимедійних та мережних технологій для створення мультимедійних засобів навчання Інформаційно-комунікаційні технології в галузі / напрям підготовки:6.040302 Інформатика*,6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*,014.09 Середня освіта (Інформатика),014.08 Середня освіта (Фізика);014.04 Середня освіта (Математика)

Стеценко В.П.

Бондаренко Т. В.

10

11

Використання інструментів SAS on Demand в освіті, науці та бізнесі Комп’ютерне моделювання /напрям підготовки6.040302 Інформатика*, 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Медведєва М. О.

Ефендієв В. В.

7

12.

Розв’язування задач з параметрами Алгебра і теорія чисел/014.04 Середня освіта (Математика)

Іщенко Г.В.

Благодир Ф.К.

11

13.

Інтерактивне навчання у вищій школі Методи обчислень,Аналітична геометрія, Елементарна математика/014.04 Середня освіта (Математика)

Тягай І.М.

Шумигай С.М.

12

14.

Методика організації превентивної діяльності майбутнього вчителя математики Методика навчання математики,Методика навчання математики у профільній школі/014.04 Середня освіта (Математика),6.040201 Математика* Благодир Л.А. 10

15.

Дослідження геометричних образів І та ІІ порядків Аналітична геометрія,Аналітична геометрія та лінійна алгебра/014.04 Середня освіта (Математика) Махомета Т.М. 8

16.

Елементи валеології в ШКМ Елементарна математика/014.04 Середня освіта (Математика) Возносименко Д.А. 7

 

Список проблемних груп у 2018-2019 н.р.

№ п/п

Назва проблемної групи

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

Кількість студентів в групі

 

Кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

1.

Розв’язування олімпіадних задач  з теоретичної і загальної фізики

014.08 Середня освіта (Фізика)

Дудик М.В.

5

2.

Сучасні методики навчання фізики

Методика навчання фізики / 01 Освіта / 014.08 Середня освіта (Фізика)

Гнатюк О.В.

8

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ