Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Екосистема MoPED

 

 

 

 

 

Ecosystem MoPED в УДПУ

 

Ідея – розроблення, впровадження й удосконалення інноваційних методик підготовки (перепідготовки) майбутніх (діючих) учителів ЗЗСО, викладачів ЗВО на основі передового зарубіжного й вітчизняного досвіду.

Структура – ICR, цільові групи (студенти, вчителі та викладачі закладів освіти), науково-педагогічні працівники, допоміжний персонал (лаборанти, інженери-програмісти), адміністрація університету.

Педагогічний інструментарій (форми, методи, засоби, технології).

Форми – тренінги, семінари, конференції, круглі столи та ін.

Методи – традиційні та інноваційні.

Технології – технології змішаного навчання, технології дистанційного навчання, інтерактивні технології та ін.

 

Цільові аудиторії Ecosystem MoPED

 • Студенти, магістранти, аспіранти  та інші науково-педагогічні працівники ФФМІ та структурних підрозділів УДПУ імені Павла Тичини.
 • Вчителі та учні закладів загальної середньої освіти Черкаського регіону.
 • Викладачі коледжів, ліцеїв Черкаського регіону.
 • Слухачі курсів підвищення кваліфікації УДПУ імені Павла Тичини.
 • Роботодавці, представники соціальних інституцій, громадських організацій.

 

Функціонування та подальша реалізація:

Освітяни:

1) Проведення курсів підвищення кваліфікації  для освітян на базі ICR та поширення досвіду набутого під час реалізації проєкту;

2) Проведення освітньо-наукових заходів на базі ICR (тренінгів, майстер класів, круглих столів, семінарів, конференцій різного рівня тощо);

3) Проведення спільних бінарних та інтегрованих занять викладачами ЗВО та вчителями ЗЗСО на базі ICR;

4) Використання ICR для реалізації освітнього процесу в Університеті;

5) Надання освітніх платних послуг.

 

Здобувачі освіти

1) Академічна мобільність здобувачів вищої освіти на Всеукраїнському рівні, зокрема з університетами-партнерами по проєкту;

2) Організація освітнього процесу на базі ICR в Університеті:

Три нових навчальних курси:

 • Курс «Cloud and Mobile Technologies in Education»;
 • Курс «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики»;
 • Курс «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики».

3) Включення розроблених курсів в освітні програми підготовки вчителів:

 • «014.04 Середня освіта (Математика. Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.04 Середня освіта (Математика)»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.09 Середня освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.08 Середня освіта (Фізика. Математика)» другого  (магістерського) рівня вищої освіти;
 • «014.08 Середня освіта (Фізика. Інформатика)» другого  (магістерського) рівня вищої освіти.

4) Включення розроблених курсів (або окремих модулів) в інші освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті;

5) Проведення спільних освітньо-наукових заходів для здобувачів середньої та вищої освіти:

6) Проведення наукових заходів (олімпіади, конкурси, захисти робіт МАН) для учнівської молоді на базі ICR.

 

 

Вплив та використання Ecosystem MoPED

 

Вплив на індивідуальному (професійному) рівні

Результати проекту та нове матеріально-технічне забезпечення ICR планується використовувати викладачами ФФМІ з метою підсилення інноваційної складової викладання навчальних дисциплін та організації навчальної та наукової позааудиторної роботи для здобувачів освіти.

Вплив на інституційному рівні

Проект MoPED надає нові можливості та умови для стратегічного розвитку університету, дозволяє надати новий зміст педагогічної освіти, посилити науковий потенціал спрямований на впровадження нових освітніх технологій в освітній процес УДПУ імені Павла Тичини.

Таким чином, після завершення проекту, ICR – як структурний підрозділ університету буде використовуватись для удосконалення якості організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти.

Створений ICR використовується для формування фахових компетентностей майбутніх учителів, зокрема цифрової, спеціальностей ФФМІ:

-  014.04 Середня освіта (Математика);

-  014.08 Середня освіта (Фізика);

-  014.09 Середня освіта (Інформатика);

-  014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Аналогічне використання можливе для спеціальностей всіх структурних підрозділів УДПУ імені Павла Тичини. 

Розроблені в рамках проєкту три нових навчальних курсів стануть основою та підґрунтям для розробки нових вибіркових дисциплін для окремих спеціальностей УДПУ імені Павла Тичини.

Посібник з формування цифрової компетенції  майбутніх учителів буде рекомендовано для ознайомлення гарантам освітніх програм педагогічних спеціальностей для оновлення освітніх програм.

Вплив на регіональному рівні

Проект MoPED дозволяє посилити вплив університету на сталий розвиток регіону завдяки створенню позитивного іміджу УДПУ імені Павла Тичини, як сучасного навчального закладу, структурним підрозділом якого є Центр новітніх освітніх технологій “USPU Ecosystem” та використовує інноваційні прогресивні педагогічні методики розроблені на основі Європейського досвіду.

Продовжити поширення результатів проєкту та створювати умови для ефективного використання ICR іншими освітніми закладами регіону (угоди про співпрацю із закладами освіти).

Вплив на національному рівні

Проект MoPED дозволяє створити позитивний імідж сучасного закладу вищої освіти, як прогресивного університету, який відповідає викликам сьогодення та майбутнього.

Підтримка створеної екосистеми MoPED, проведення спільних заходів між членами консорціуму та залучення інших закладів вищої освіти до співпраці. Надання можливостей студентам у межах формальної та неформальної освіти вивчати навчальні курси, розроблені в рамках проєкту MoPED.

Вплив на міжнародному рівні

Висвітлювати результати проєкту на міжнародному рівні через публікації у закордонних виданнях, участі в міжнародних конференціях, семінарах тощо.