Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Математика (1 рік 10 місяців)

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 01404 Середня освіта (Математика)

Професійна кваліфікація: Викладач математики.

Додаткова кваліфікація - вчитель фізики і астрономії або інформатики.

Рівень кваліфікації: магістр (другий цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання

термін навчання – 1 рік і 10 місяців на основі базової вищої освіти за освітнім рівнем „бакалавр” з напряму підготовки 014.04 Середня освіта (Математика) або на базі ОКР «Спеціаліст»

Профіль програми

Магістр, викладач математики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника магістратури виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, у сформованій потребі займатися науковою роботою, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери студентів (учнів).

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

Знання з предметної області

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

 • Основи загальнотеоретичних дисциплін необхідні для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань.
 • Дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки: соціологія освіти основи підприємництва і економіка освіти.
 • Знання дисципліни циклу природничо-наукової підготовки: вибрані питання вищої математики, вибрані питання прикладної математики і механіки.
 • Знання основних математичних структур.
 • Володіння методами сучасної математики.
 • Математичні методи аналізу та опису процесів та систем.
 • Методику викладання математичних дисциплін, методику виховної роботи, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.
 • Історію розвитку математики в системі природничо-наукових знань.
 • Взаємозв'язок математики з іншими науками, їх роль в прискоренні темпів науково-технічного прогресу; історію визначних винаходів і відкриттів в області техніки, пов'язаних з використанням математичних законів.
 • Вплив теоретичних знань в області математики на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів.
 • Зміст і принципи організації вищої освіти у профільних (математичних) і непрофільних ВНЗ, навчальні програми і підручники з математичних дисциплін.
 • Засоби навчання і їх дидактичні можливості.
 • Основні напрямки і перспективи розвитку вищої освіти та педагогічної науки в Україні.
 • Принципи і прийоми збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

- вміти аналізувати з наукової точки зору соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у різних видах професійної діяльності;

- розуміти можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, соціуму, їх особливості й володіти ними на рівні, необхідному для вирішення науково-дослідних завдань та проблем діяльності фахівця математики;

- бути здатним продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;

- володіти культурою мислення, його загальними законами і вкладати їх у власну науково-дослідницьку діяльність; вміти на науковій основі організовувати свою діяльність;

- володіти комп’ютерними методами аналізу та обробки інформації і використовувати ці результати у професійній діяльності;

- бути спроможним в умовах розвитку науки й мінливої психолого-педагогічної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти набувати нові знання, використовувати новітні технології;

- бути здатним до проективної діяльності і на основі наукового підходу вміти будувати та використовувати прогностичні моделі для опису результатів кількісного та якісного аналізу соціально-педагогічних явищ та процесів;

- знати методологічні та методичні основи проведення наукових досліджень і науково-методичної роботи.

Практичні навички з предметної області

- Вибір, використання раціональних алгоритмів, методів, прийомів та способів розв’язування математичних задач.

- Побудова математичних моделей методами функціонального аналізу.

- Використання засобів інформаційних технологій для розв’язування математичних задач і в педагогічній діяльності.

- Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів.

- Володіння сучасними підходами до проведення навчальних занять (Проведення лекцій та практичних занять з математичних дисциплін

- Володіння технологіями проведення виховних заходів.

- Розробка і використання дидактичних засобів.

- Вміння проведення психолого-педагогічних і методичних досліджень, оформлення їх результатів

- Вміння планування (проектування) наукової та навчально-виховної роботи.

- Вміння використовувати державні документи з питань виховання підростаючого покоління та розвитку освіти, зокрема математичної, у професійно значущій діяльності, у роботі методичних служб.

- Володіння методиками психолого-педагогічної діагностики розвитку різних категорій учнів і студентів, методами освітньо-виховної роботи в соціумі, способами організації просвітницької, профілактичної та корекційної роботи з учнями та студентами у різноманітних соціальних інститутах та використовувати результати у науково-дослідницькій діяльності.

- Володіння прийомами і методами математичної науки.

- Вміння прогнозувати результати професійної діяльності.

- Сприяння формуванню в студентів (учнів) уявлень про сучасний математичний апарат в природничих науках, інженерних та економічних дослідженнях, розвивати у них інтерес до вивчення математики і суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття з студентами, учнями за ускладненими програмами;

- Вивчення, аналіз, узагальнення та поширення передового педагогічного досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;

- Здійснення наукових досліджень та впровадження їх результатів в практику, володіння навичками користування сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень.

Загальні уміння та навички

– Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства

– Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі

– Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов

– Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах

– Здатність застосовувати набуті знання на практиці

– Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку

– Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом

– Знати закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах;

– Аналізувати з наукових позицій соціально-педагогічні процеси в країні та за її межами, вільно знаходити іншомовну інформацію, необхідну для організації та проектування професійної та науково-дослідницької діяльності;

– Знати історію гуманізації освіти та виховання, історію української математичної науки та її вклад у світову науку;

– Володіти власною позицією в оцінці соціально-педагогічних процесів та подій на підставі історичного контексту їх розвитку, бути здатним до діалогу як засобу ставлення до культури особистості та культури суспільства;

– Вміти використовувати знання іноземної мови для вивчення наукової літератури з проблем математики, педагогіки та продуктивно використовувати у професійному спілкуванні з іноземними колегами, спеціалістами із суміжних наук.

Професійні профілі випускників

Об’єктами професійної діяльності магістра педагогічної освіти є: вищі навчальні заклади (університети, інститути, коледжі), середній навчальний заклад; науково-дослідні інститути, центри, лабораторії; установи освіти різних типів як державних, так і приватних; органи управління освіти.

Підготовка магістра проводиться для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної і організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і вищої (спеціальної) математичної освіти.

Магістр педагогічної освіти, викладач математики може викладати математичні дисципліни, математику (а також фізику і астрономію або інформатику - при одержанні додаткової кваліфікації) у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації, а також у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

Магістр педагогічної освіти відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності:

- науково-дослідницьку;

- управлінську;

- діагностичну та консультативно-корекційну;

- освітню;

- методичну;

- прогностичну;

- виховну.

Магістр педагогічної освіти включається у такі види наукових досліджень:

1) cоціально-педагогічні та навчально-методичні основи формування математичної освіти;

2) багатоступенева підготовка спеціалістів-математиків;

3) розробка програм нових технологій навчання, участь у широкомасштабному експерименті з їх апробацією;

4) проблеми розвитку творчо обдарованих суб’єктів навчання;

5) профорієнтаційна робота;

6) індивід і група; психологічні та педагогічні умови розвитку продуктивних стосунків між ними; відновлення нормального психологічного клімату в колективі;

7) управління групами різного рівня розвитку;

8) соціально-психологічний та педагогічний тренінг.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про магістратуру у вищому навчальному закладі.

Вимоги до державної атестації

– Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді захисту магістерської роботи. Захист кваліфікаційної роботи має своєю метою з‘ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених відповідними вимогами вищої освіти, і продовження освіти.

– Порядок підготовки і захисту магістерської роботи визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складено державний іспит з додаткової спеціалізації та методики її викладання та успішний захист кваліфікаційної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання:

Денна. Заочна.

Директор програми

Кіпніс Леонід Абрамович - доктор фізико-математичних наук, професор.

Структурно-логічна схема дисциплін

Напрям підготовки: 6.040201 МАТЕМАТИКА

Код модуля Назва дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки. Гуманітарна підготовка

ОГП 1.01 Академічна риторика
ОГП 1.02 Ділова іноземна мова
ОГП 1.03 Філософія та соціологія освіти
Фундаментальна підготовка
ОФП 2.01 Вибрані питання вищої математики
ОФП 2.02 Варіаційне числення та методи оптимізації
ОФП 2.03 Вибрані питання алгебри та геометрії
ОФП 2.04 Математичне прогрмування
Цикл професійної підготовки. Психолого-педагогічна підготовка
ОППП 1.01 Психологія вищої школи
ОППП 1.02 Педагогіка вищої школи
ОППП 1.03 Методика навчання математики у старшій та вищій школі
Науково-предметна підготовка
ОНПП 2.01 Історія та методологія математики
ОНПП 2.02 Основи мовної комунікації
ОНПП 2.03 Методи планування та опрацювання методико-математичних досліджень
ОНПП 2.04 Математичний апарат педагогічної науки

Дисципліни вибору факультету

Блок 1

ВВ 1.01 Практикум з розв'язування математичних задач
ВВ 1.02 Вибрані питання прикладної математики і механіки
ВВ 1.03 Проблеми сучасної математики
ВВ 1.04 Інновації в математичній освіті
ВВ 1.05 Методологічні підходи у навчанні математики
ВВ 1.06 Вибрані питання математичного аналізу
ВВ 1.07 Основи інтелектуальної власності

Блок 2

ВВ 2.01 Олімпіадні задачі з вищої математики
ВВ 2.02 Вибрані питання механіки композитних матеріалів
ВВ 2.03 Операційне числення
ВВ 2.04 Вибрані питання методики навчання математики у вищій школі
ВВ 2.05 Сучасні технології навчання математичних дисциплін у вищій школі
ВВ 2.06 Елементи функціонального аналізу
ВВ 2.07 Цивільний захист

Математика (1 рік 5 місяців)

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 01404 Середня освіта (Математика)

Професійна кваліфікація:

1) Вчитель математики. Вчитель фізики та астрономії;

2) Вчитель математики. Вчитель інформатики.

Додаткова кваліфікація - вчитель фізики і астрономії або інформатики.

Рівень кваліфікації: магістр (другий цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання

термін навчання – 1 рік і 5 місяців на основі базової вищої освіти за освітнім рівнем „бакалавр” з напряму підготовки 014.04 Середня освіта (Математика)

Профіль програми

Магістр, викладач математики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника магістратури виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, у сформованій потребі займатися науковою роботою, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери студентів (учнів).

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

Знання з предметної області

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

 • Основи загальнотеоретичних дисциплін необхідні для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань.
 • Дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки: соціологія освіти основи підприємництва і економіка освіти.
 • Знання дисципліни циклу природничо-наукової підготовки: вибрані питання вищої математики, вибрані питання прикладної математики і механіки.
 • Знання основних математичних структур.
 • Володіння методами сучасної математики.
 • Математичні методи аналізу та опису процесів та систем.
 • Методику викладання математичних дисциплін, методику виховної роботи, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.
 • Історію розвитку математики в системі природничо-наукових знань.
 • Взаємозв'язок математики з іншими науками, їх роль в прискоренні темпів науково-технічного прогресу; історію визначних винаходів і відкриттів в області техніки, пов'язаних з використанням математичних законів.
 • Вплив теоретичних знань в області математики на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів.
 • Зміст і принципи організації вищої освіти у профільних (математичних) і непрофільних ВНЗ, навчальні програми і підручники з математичних дисциплін.
 • Засоби навчання і їх дидактичні можливості.
 • Основні напрямки і перспективи розвитку вищої освіти та педагогічної науки в Україні.
 • Принципи і прийоми збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

- вміти аналізувати з наукової точки зору соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у різних видах професійної діяльності;

- розуміти можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, соціуму, їх особливості й володіти ними на рівні, необхідному для вирішення науково-дослідних завдань та проблем діяльності фахівця математики;

- бути здатним продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;

- володіти культурою мислення, його загальними законами і вкладати їх у власну науково-дослідницьку діяльність; вміти на науковій основі організовувати свою діяльність;

- володіти комп’ютерними методами аналізу та обробки інформації і використовувати ці результати у професійній діяльності;

- бути спроможним в умовах розвитку науки й мінливої психолого-педагогічної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей, вміти набувати нові знання, використовувати новітні технології;

- бути здатним до проективної діяльності і на основі наукового підходу вміти будувати та використовувати прогностичні моделі для опису результатів кількісного та якісного аналізу соціально-педагогічних явищ та процесів;

- знати методологічні та методичні основи проведення наукових досліджень і науково-методичної роботи.

Практичні навички з предметної області

- Вибір, використання раціональних алгоритмів, методів, прийомів та способів розв’язування математичних задач.

- Побудова математичних моделей методами функціонального аналізу.

- Використання засобів інформаційних технологій для розв’язування математичних задач і в педагогічній діяльності.

- Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів.

- Володіння сучасними підходами до проведення навчальних занять (Проведення лекцій та практичних занять з математичних дисциплін

- Володіння технологіями проведення виховних заходів.

- Розробка і використання дидактичних засобів.

- Вміння проведення психолого-педагогічних і методичних досліджень, оформлення їх результатів

- Вміння планування (проектування) наукової та навчально-виховної роботи.

- Вміння використовувати державні документи з питань виховання підростаючого покоління та розвитку освіти, зокрема математичної, у професійно значущій діяльності, у роботі методичних служб.

- Володіння методиками психолого-педагогічної діагностики розвитку різних категорій учнів і студентів, методами освітньо-виховної роботи в соціумі, способами організації просвітницької, профілактичної та корекційної роботи з учнями та студентами у різноманітних соціальних інститутах та використовувати результати у науково-дослідницькій діяльності.

- Володіння прийомами і методами математичної науки.

- Вміння прогнозувати результати професійної діяльності.

- Сприяння формуванню в студентів (учнів) уявлень про сучасний математичний апарат в природничих науках, інженерних та економічних дослідженнях, розвивати у них інтерес до вивчення математики і суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття з студентами, учнями за ускладненими програмами;

- Вивчення, аналіз, узагальнення та поширення передового педагогічного досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;

- Здійснення наукових досліджень та впровадження їх результатів в практику, володіння навичками користування сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень.

Загальні уміння та навички

– Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства

– Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі

– Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов

– Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах

– Здатність застосовувати набуті знання на практиці

– Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку

– Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом

– Знати закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах;

– Аналізувати з наукових позицій соціально-педагогічні процеси в країні та за її межами, вільно знаходити іншомовну інформацію, необхідну для організації та проектування професійної та науково-дослідницької діяльності;

– Знати історію гуманізації освіти та виховання, історію української математичної науки та її вклад у світову науку;

– Володіти власною позицією в оцінці соціально-педагогічних процесів та подій на підставі історичного контексту їх розвитку, бути здатним до діалогу як засобу ставлення до культури особистості та культури суспільства;

– Вміти використовувати знання іноземної мови для вивчення наукової літератури з проблем математики, педагогіки та продуктивно використовувати у професійному спілкуванні з іноземними колегами, спеціалістами із суміжних наук.

Професійні профілі випускників

Об’єктами професійної діяльності магістра педагогічної освіти є: вищі навчальні заклади (університети, інститути, коледжі), середній навчальний заклад; науково-дослідні інститути, центри, лабораторії; установи освіти різних типів як державних, так і приватних; органи управління освіти.

Підготовка магістра проводиться для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної і організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і вищої (спеціальної) математичної освіти.

Магістр педагогічної освіти, викладач математики може викладати математичні дисципліни, математику (а також фізику і астрономію або інформатику - при одержанні додаткової кваліфікації) у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації, а також у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

Магістр педагогічної освіти відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності:

- науково-дослідницьку;

- управлінську;

- діагностичну та консультативно-корекційну;

- освітню;

- методичну;

- прогностичну;

- виховну.

Магістр педагогічної освіти включається у такі види наукових досліджень:

1) cоціально-педагогічні та навчально-методичні основи формування математичної освіти;

2) багатоступенева підготовка спеціалістів-математиків;

3) розробка програм нових технологій навчання, участь у широкомасштабному експерименті з їх апробацією;

4) проблеми розвитку творчо обдарованих суб’єктів навчання;

5) профорієнтаційна робота;

6) індивід і група; психологічні та педагогічні умови розвитку продуктивних стосунків між ними; відновлення нормального психологічного клімату в колективі;

7) управління групами різного рівня розвитку;

8) соціально-психологічний та педагогічний тренінг.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про магістратуру у вищому навчальному закладі.

Вимоги до державної атестації

– Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді захисту магістерської роботи. Захист кваліфікаційної роботи має своєю метою з‘ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених відповідними вимогами вищої освіти, і продовження освіти.

– Порядок підготовки і захисту магістерської роботи визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складено державний іспит з додаткової спеціалізації та методики її викладання та успішний захист кваліфікаційної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Форма навчання:

Денна. Заочна.

Директор програми

Кіпніс Леонід Абрамович - доктор фізико-математичних наук, професор.

Структурно-логічна схема дисциплін

Напрям підготовки: 6.040201 МАТЕМАТИКА

Код модуля Назва дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки. Гуманітарна підготовка

ОГП 1.01 Академічна риторика
ОГП 1.02 Ділова іноземна мова
ОГП 1.03 Філософія та соціологія освіти
Фундаментальна підготовка
ОФП 2.01 Вибрані питання вищої математики
ОФП 2.02 Практикум з розв'язання нестандартних математичних задач
ОФП 2.03 Математичний апарат педагогічної науки
Цикл професійної підготовки. Психолого-педагогічна підготовка
ОППП 1.01 Психологія профільної школи
ОППП 1.02 Педагогіка профільної школи
ОППП 1.03 Методика навчання математики у профільній школі
Науково-предметна підготовка
ОНПП 2.01 Вибрані питання елементарної геометрії
ОНПП 2.02 Історія та методологія математики
ОНПП 2.03 Інновації в математичній освіті

Дисципліни вибору факультету

Дисципліни спеціалізації «Фізика»

ВВ 1.01 Методика навчання фізики у профільній школі
ВВ 1.02 Методика навчання астрономії
ВВ 1.03 Практикум з розв'язування фізичних задач
ВВ 1.04 Теоретична фізика
ВВ 1.05 Історія фізики

Дисципліни спеціалізації «Інформатика»

ВВ 2.01 Методика навчання інформатики у профільній школі
ВВ 2.02 Мови програмування
ВВ 2.03 Комп'ютерні мережі. Інтернет та мультимедійні технології
ВВ 2.04 Вибрані питання комп'ютеної інженерії
ВВ 2.05 Інформаційна безпека

Інформатика

Напрям підготовки 6.040302 "Інформатика"

 • Кваліфікація, що присвоюється: вчитель інформатики.
 • Рівень кваліфікації: бакалавр (перший цикл вищої освіти).
 • Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
 • Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) Немає.

Профіль програми:

Бакалавр, вчитель інформатики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у загально-освітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери учнів.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 18 кр., модулі циклу дисциплін природничо-наукової підготовки - 49 кр., модулі циклу дисциплін загально-професійної підготовки - 28 кр., модулі дисциплін професійної і практичної підготовки – 105,5 кр. та модулі вибіркових навчальних дисциплін – 33,5 кр.

Ключові результати навчання

1. Загальнонаукові знання, вміння та навички:

 • мати базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;
 • володіти знаннями вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно–наслідкових зв’язків розвитку суспільства та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • мати базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • володіти знаннями в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій;
 • володіти основами методів та технологій системного аналізу;
 • мати здатність розв'язувати математичні, фізичні, технічні та економічні задачі;
 • мати здатність використовувати можливості технічного та програмного забезпечення для вирішення науково-технічних та прикладних задач.

2. Знання з предметної області:

 • методології розроблення та застосування інформаційних комп'ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
 • узагальнені та спеціалізовані мови програмування;
 • основні принципи та алгоритми обробки інформації, сучасні інформаційні технології, теорія алгоритмів та математична логіка;
 • сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості, моделювання та дослідження технічних, економічних, екологічних та соціальних систем;
 • проведення обчислювальних експериментів із використанням комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій;
 • основи теорії оптимального керування та застосовувати методи оптимізації для розв'язування задач математичного програмування, методи прийняття рішень в організаційних системах;
 • базові уявлення про архітектуру сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп'ютерних мереж;
 • системне та прикладне програмне забезпечення управління базами даних та інформаційними системами;
 • методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об'єктного та імітаційного моделювання, технології системного, кластерного та факторного аналізу;
 • проектування, реалізація, тестування, впровадження, супровід та експлуатація програмних засобів в комп'ютерних системах та мережах.

3. Практичні навички з предметної області

 • здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем;
 • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • здатність розробляти та застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій і систем при розв'язанні задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях, а також в промисловості, техніці, економіці, управлінні, організації інфраструктур;
 • уміння створювати і застосовувати інформаційні комп'ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • навички комп'ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів;
 • здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, онтологічні системи, комп'ютерні та інформаційні мережі;
 • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 • методику викладання інформатики, методику виховної роботи (в тому числі методику роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, виховної роботи в позашкільних закладах, профорієнтаційної роботи) інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.

4. Практичні навички з предметної області

 • Математичне моделювання складних науково-технічних задач
 • Створення програм та програмних комплексів для ЕОМ
 • Технології створення програмних комплексів
 • Організація програмних випробувань, оцінка адекватності отриманих результатів
 • Організація робіт по створенню програмного забезпечення
 • Впровадження комп’ютерних інформаційних систем і технологій
 • Розробка та імплементація ефективних форм і механізмів взаємодії користувачів з продуктами інформаційних технологій
 • Удосконалення методів розробки, оцінки та впровадження інтерактивних комп’ютерних систем, які спрощують і полегшують взаємодію користувачів з програмним забезпеченням
 • Навички тестування програмних засобів

5. Загальні уміння та навички

 • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства
 • Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов
 • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах
 • Здатність застосовувати набуті знання на практиці
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом

Професійні профілі випускників

 • бакалавр повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти широкою ерудицією і культурою;
 • бакалавр зобов'язаний володіти високими громадянськими і моральними якостями, відповідально й творчо ставитись до дорученої справи;
 • бакалавр повинен поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно поповнювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці застосувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління трудовими колективами.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом 6.040302 Інформатика* має можливість продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівень - спеціаліст) за спеціальністю «Мережеві технології та системне адміністрування», «Фізика», «Математика», «Економіка»

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до державної атестації

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді державного іспиту з інформатики та методики її навчання. Державний іспит має своєю метою з'ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, і продовження освіти.

Порядок проведення і програма державного іспиту визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Державний іспит проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом. Оцінюється якість виконання випускниками типових завдань діяльності.

 • Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складено державний іспит з інформатики та методики навчання інформатики

 • Форма навчання Денна
 • Директор програми Ткачук Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Структурно-логічна схема бакалаврату 6.040302 Інформатика

Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика

Код модуля Назва дисципліни

Обов'язкові навчальні дисципліни

ОНД.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ОНД.02 Історія та культура України
ОНД.03 Філософія
ОНД.04 Політологічна та соціологічна науки
ОНД.05 Іноземна мова
ОНД.06 Психологія
ОНД.07 Педагогіка
ОНД.08 Історія педагогіки
ОНД.09 Українознавство
ОНД.10 Вікова фізіологія, щкільна гігієна
ОНД.11 Охорона праці та безпека життєдіяльності
ОНД.12 Фізичне виховання
ОНД.13 Методика навчання інформатики
ОНД.14 Основи комп’ютерних мереж та систем
ОНД.15 Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології
ОНД.16 Програмування
ОНД.17 Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем
ОНД.18 Математична логіка та теорія алгоритмів
ОНД.19 Математичний аналіз

ОНД.20

Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Дисципліни вибору факультету
ДВФ.01 Інформаційні системи
ДВФ.02 Захист інформаційних ресурсів
ДВФ.03 Основи комп’ютерної мікроелектроніки
ДВФ.04 Сучасні мережні технології
ДВФ.05 Педагогічне прикладне програмне забезпечення
ДВФ.06 Вибрані питання комп’ютерної інженерії
ДВФ.07 Комп’ютерна графіка та мультимедіа
ДВФ.08 Практикум з розв’язання олімпіадних задач з інформатики
ДВФ.09 Вибрані питання із інформатики так ІКТ
ДВФ.10 Основи екології
Дисципліни вільного вибору студента
ДВС.01 Проектування, монтаж та діагностика комп’ютерних систем та мереж
ДВС.02 Встановлення, конфігурування та адміністрування серверних операційних систем
ДВС.03 Протоколи та служби мережевої взаємодії, маршрутизація в мережах
ДВС.04 Безпека комп’ютерних систем та мереж
ДВС.05 Проектування та адміністрування вузлів та сервісів в мережі інтернет
ДВС.06 Основи адміністрування Server (баз даних)
ДВС.07 Технології розробки Web-додатків
ДВС.08 Організація баз даних
ДВС.09 Методи обчислень
ДВС.10 Дискретна математика
ДВС.11 Диф. та інтегральні рівняння
ДВС.12 Теорія ймовірностей та математична статистика
ДВС.13 Комп'ютерне моделювання

Фізика (за напрямами)

Спеціальність: 8.04020301 Фізика (за напрямами)*

Кваліфікація, що присвоюється: фізик, викладач фізики, вчитель фізики і астрономії.

Додаткова кваліфікація: вчитель математики або інформатики

Рівень кваліфікації: магістр.

Спеціальні вимоги до зарахування:

Кандидати, які завершили навчання в університеті за програмами підготовки бакалаврів у поточному році, подають до відбіркової комісії заяви на ім'я ректора університету з проханням перевести їх на навчання за обраними магістерськими програмами. До заяви вони додають засвідчену копію диплома бакалавра. Заяви реєструє секретар відбіркової комісії. Відбіркова комісія вивчає особові справи кандидатів на навчання і встановлює рейтинг кожного з них, який враховує успішність навчання за попередньою освітньо-професійною програмою, наукові здобутки, участь у студентських олімпіадах і конкурсах тощо. Виходячи з рейтингу кандидатів, обсяг державного замовлення і ліцензованого обсягу підготовки, відбіркова комісія подає ректору університету на затвердження пропозиції щодо кандидатур для переведення для навчання за магістерськими програмами. Особи, яким відмовлено у переведенні до магістратури на місця державного замовлення, за бажанням можуть бути зарахованими на навчання в магістратурі на контрактній основі.

Кандидати, що мають диплом спеціаліста про вищу освіту із відповідної спеціальності, можуть вступити на навчання в магістратурі на контрактній основі. Для цього вони подають до приймальної комісії документи, визначені Правилами прийому, і складають відбірковій комісії вступні випробування у формі співбесіди з фахових дисциплін та методик їх викладання. Рекомендовані до зарахування кандидати зараховуються до магістратури після укладання з університетом договору про навчання на контрактній основі та оплати навчання.

Зарахування на навчання за магістерськими програмами здійснюється наказом ректора університету.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання:

немає

Профіль програми

Підготовка фахівців спеціальності 8.04020301 Фізика (за напрямами)* освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» здійснюється на основі нормативно-правових документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Концепції педагогічної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах», Положення «Про магістратуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», Положення «Про організацію педагогічної практики в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та ін.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра педагогічної освіти та складається з двох частин: освітньої і науково-дослідницької. Освітня частина магістерської підготовки містить соціально-гуманітарну, психолого-педагогічну та фахову підготовки, які орієнтовані на поглиблене розуміння професійних проблем.

Науково-дослідницька частина магістерської підготовки передбачає підготовку та захист магістерської роботи.

Магістр, викладач фізики, вчитель фізики та астрономії повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх навчальних закладів.

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника магістратури виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, у сформованій потребі займатися науковою роботою, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери студентів (учнів).

Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

Знання з предметної галузі

Студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін, викладання яких зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань.

знання:

 • основ загальнотеоретичних та професійних дисциплін, необхідних для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань;
 • вплив теоретичних знань в області фізики на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів;
 • змісту і принципів організації вищої освіти у профільних (фізики) і непрофільних ВНЗ, навчальні програми і підручники з математичних дисциплін;
 • засобів навчання і їх дидактичні можливості;
 • основних напрямків і перспектив розвитку вищої освіти та педагогічної науки в Україні;
 • принципів і прийомів збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;
 • основи методичної роботи зі спеціальності, виготовлення інформаційних та науково-методичних матеріалів;
 • прогресивні технології навчання та активні методи навчання;
 • досвід реалізації гуманістичних ідей у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;
 • психологію спілкування з учнями і дорослими.

уміння:

 • творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв'язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій;
 • вести результативну навчально-виховну роботу, оперативно визначати ступінь і глибину засвоєння студентами (учнями) програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення їх природних здібностей;
 • застосовувати різноманітні форми і методи навчання, володіти сучасними технологіями навчання та прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною та іншими видами діяльності студентів (учнів);
 • самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх результати в практику, володіти навичками користування сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, користування сучасними науковими технологіями обробки інформації;
 • вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, враховуючи позитивний досвід минулого і зарубіжних країн;
 • володіти основами професійної риторики;
 • продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі;
 • раціонально використовувати сучасне навчальне обладнання, технічні засоби навчання та електронно-обчислювальну техніку.

Професійні профілі випускників

Підготовка магістра проводиться для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної і організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і вищої (спеціальної) фізичної освіти.

Фізик, викладач фізики може викладати фізичні дисципліни, фізику та астрономію ( а також математику або інформатику - при одержанні додаткової кваліфікації) у вищих навчальних закладах, а також у загальноосвітніх навчальних закладах.

Доступ до подальшого навчання:

студенти, котрі успішно закінчили магістратуру, можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складено державний іспит з додаткової спеціальності чи спеціалізації та методики її викладання та успішний захист кваліфікаційної роботи на засіданні екзаменаційної комісії.

Форма навчання: Денна. Заочна.

Директор програми

Мартинюк Михайло Тадейович - доктор педагогічних наук, професор

Напрям підготовки: 6.040203 Фізика

Код модуля Назва дисципліни

Спеціалізація «Математика»

УЛУ_8_ОНД.01_3 Академічна риторика
ВММНМ_8_ДВС.02_3 Вибрані питання вищої математики
ПІМ_08_ОНД.02_5
Ділова іноземна мова
ВММНМ_8__ДВС.03_3
Історія математики
ФАМВ_8_ДВС.06 _3
Історія фізики
ФАМВ_8_ДВС.06 _3
Креативні технології навчання у ВНЗ
ВММНМ_8_ДВФ.01_3
Математичний апарат педагогічної науки
ФАМВ_8_ДВФ.02_3
Методика навчання астрономії
ВММНМ_8_ДВС.01_4
Методика навчання математики у старшій школі
ФАМВ_8_ОНД. 08.02_5
Методика навчання фізики у вищій школі
ФАМВ_8_ОНД.08.01_5
Методика навчання фізики у старшій школі
ТТД, ОПБЖД_8_ДВФ.06_3
Основи інтелектуальної власност
ПМ_8_ДВФ.05_3
Основи мовної комунікації
ЗППВШУ_08_ОНД.06_3
Педагогіка вищої школи
ФАМВ_8_ДВС. 04_3
Теоретична астрофізика
ФАМВ_08_ДВФ.03_3
Фізика конденсованих систем
ФС_8_ОНД.03_3
Філософія та соціологія освіти
ТТД,ОПБЖД_08_ОНД.04_3
Цивільний захист та охорона праці в галузі

Спеціалізація «Інформатика»

УЛУ_8_ОНД.01_3

Академічна риторика
ПІМ_08_ОНД.02_5
Ділова іноземна мова
ФАМВ_8_ДВС.06 _3 Історія фізики
ІІКТ_8_ДВС.03_3
Комп’ютерні мережі, Інтернет та мультимедіатехнології
_8_ОНД.07_3
Креативні технології навчання у ВНЗ
ВММНМ_8_ДВФ.01_3
Математичний апарат педагогічної науки
ФАМВ_8_ДВФ.02_3
Методика навчання астрономії
ІІКТ_8_ДВС.01_4
Методика навчання інформатики
ФАМВ_8_ОНД. 08.02_5
Методика навчання фізики у вищій школі
ФАМВ_8_ОНД.08.01_5
Методика навчання фізики у старшій школі
ТТД, ОПБЖД_8_ДВФ.06_3
Основи інтелектуальної власност
ПМ_8_ДВФ.05_3
Основи мовної комунікації
ЗППВШУ_08_ОНД.06_3
Педагогіка вищої школи
ФАМВ_8_ДВС. 04_3
Теоретична астрофізика
ФАМВ_08_ДВФ.03_3
Фізика конденсованих систем
ФС_8_ОНД.03_3
Філософія та соціологія освіти
ТТД,ОПБЖД_08_ОНД.04_3
Цивільний захист та охорона праці в галузі

Математика

Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)

Професійна кваліфікація:

1) Вчитель математики. Вчитель фізики;

2) Вчитель математики. Вчитель інформатики.

Рівень кваліфікації: Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає.

Профіль програми

Вчитель математики, фізики чи інформатики повинен володіти знаннями і навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів.

Він повинен розуміти закономірності суспільно-політичного та економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлювати свою професійну і соціальну роль у цих процесах.

Висока професійна підготовка випускника виявляється в досконалому знанні обраного предмету, у здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умінні позитивно впливати на формування інтелекту та духовно-емоційної сфери учнів.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • Володіння методами математичного аналізу, комплексного аналізу, лінійної алгебри, алгебри і теорії чисел, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, методами наближення функцій.
 • Вибір, використання раціональних алгоритмів, методів, прийомів та способів розв’язування математичних задач.
 • Математичні методи аналізу та опису процесів та систем.
 • Аналітичне дослідження математичних моделей об’єктів і процесів на предмет існування та єдинності їх розв’язку.
 • Побудова математичних моделей у вигляді систем інтегро-диференційних рівнянь.
 • Використання засобів інформаційних технологій для розв’язування математичних задач і в педагогічній діяльності.
 • Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення та програмної реалізації чисельних алгоритмів.
 • Володіння сучасними підходами до проведення навчальних занять (проведення уроків різних типів з алгебри та геометрії).
 • Технології проведення виховних заходів.
 • Розробка і використання дидактичних засобів.
 • Проведення психолого-педагогічних і методичних досліджень, оформлення їх результатів
 • Планування (проектування) навчально-виховної роботи.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Використовувати основи дисциплін гуманітарного циклу для розв'язання педагогічних, науково-методичних і організаційно-управлінських завдань.
 • Володіти спеціальною математичною термінологією та уміння її передавати.
 • Користуватися вербальними та невербальними засобами передачі математичної інформації;
 • Демонструвати систему наукових знань із математичних дисциплін, методики навчання математики в основній школі та готовність до її застосування на практиці;
 • Працювати із методичною, математичною, фізичною літературою.Забезпечувати належний рівень викладання навчального предмету «Інформатика» відповідно до діючих навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти;
 • Формувати технічно, технологічно, інформаційно-освічену особистість, підготовлену до активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
 • Розробляти навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків освітньої галузі «Технологія»;
 • Використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання з фізики та методики навчання фізики при вирішенні професійних завдань;
 • Володіння основами планування та проектування процесу навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Організовувати і проводити навчальний процес з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Проводити моніторинг діяльності учнів під час навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Організовувати і проводити позакласну та позашкільну роботу з математики, фізики та інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • Демонструвати знання з історії розвитку математики в системі природничо-наукових знань.
 • Демонструвати розуміння взаємозв'язку математики з іншими науками, їх роль в прискоренні темпів науково-технічного прогресу. історію визначних винаходів і відкриттів в області техніки, пов'язаних з використанням математичних законів.
 • Демонструвати розуміння впливу теоретичних знань в області математики на зміни в технології виробництва і перебудові виробничих циклів.
 • Демонструвати знання змісту і принципів організації загальної середньої освіти з математики, фізики, інформатики, шкільні програми та підручники.
 • Знати вимоги до оснащення і обладнання навчальних кабінетів, лабораторій і допоміжних приміщень.
 • Знати засоби навчання і їх дидактичні можливості.
 • Використовувати принципи і прийоми збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення наукових досліджень і методичної роботи із спеціальності, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів у професійній діяльності.

3. Практичні навички з предметної області

 • Розв'язувати задачі шкільного курсу математики.
 • Розв’язувати різноманітні математичні задачі з використанням раціональних алгоритмів, методів, прийомів та способів.
 • Застосовувати набуті знання при розв'язуванні педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових і індивідуально-типологічних відмін учнів, соціально-педагогічних ситуацій.
 • Вести навчально-виховну роботу, визначати ступінь і глибину засвоєння учнями програмного матеріалу, прищеплювати їм навички самостійного поповнення знань і проведення експериментів з метою виявлення природних закономірностей.
 • Користуватися різноманітними методами і формами навчання, прогресивними методами керівництва навчальною, трудовою, суспільною, спортивною і художньо-творчою діяльністю учнів.
 • Використовувати навчально-лабораторне обладнання, технічні засоби навчання і сучасну електронно-обчислювальну техніку.
 • сприяти формуванню в учнів наукових уявлень про природні явища і процеси. розвивати у них інтерес до вивчення математики і суміж­них наук. організовувати індивідуальні заняття з учнями за ускладненими програмами.
 • Відбирати і інтерпретувати навчальний матеріал, розв'язувати питання, по­в'язані з обладнанням навчальних кабінетів і допоміжних приміщень. збирати демонстраційні установки, конструювати і виготовляти математичні моделі. використовувати наочні посібники.
 • Здійснювати трудове, моральне і естетичне виховання учнів.
 • аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід. систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 • Володіти раціональними прийомами пошуку, відбору і використання інформації. орієнтуватися у спеціальній літературі з профілюючих і суміжних наук .
 • Здійснювати науково-дослідну і методичну діяльність.
 • На практиці використовувати знання в області наукової організації і охорони праці.

4. Загальні уміння та навички

 • Використовуючи основні досягнення української та світової культури, уміти аналізувати минулі й сучасні надбання культури, проблеми й тенденції розвитку України та світового суспільства.
 • Використовуючи знання основ психології, основ економічних теорії володіти засобами сучасного менеджменту з урахуванням особливостей міжособистісних відносин в трудовому колективі.
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
 • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Здатність застосовувати набуті знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників

 • бакалавр повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти широкою ерудицією і культурою.
 • бакалавр зобов'язаний володіти високими громадянськими і моральними якостями, відповідально й творчо ставитись до дорученої справи.
 • бакалавр повинен поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно поповнювати свої знання, розширювати суспільно-політичний кругозір, вміти на практиці застосувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління трудовими колективами.
 • Доступ до подальшого навчання

Бакалавр, підготовлений для продовження навчання за програмами магістра

 • Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Положення про організацію навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

 • Вимоги до державної атестації
 1. Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді кваліфікаційного іспиту та випускного екзамену з додаткової спеціалізації. Державний іспит має своєю метою з‘ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, і продовження освіти.
 2. Порядок проведення і програма державного іспиту визначається вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
 3. Державний іспит проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом. Оцінюється якість виконання випускниками типових завдань діяльності.
 • Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складено кваліфікаційний іспит та випускний екзамен з додаткової спеціальності.

 • Форма навчання

Денна, заочна.

 • Гарант програми

Годованюк Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Розробники:

 1. Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та мнм Т.В. Поліщук;
 2. Кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Жмуд.
 3. Кандидат педагогічних наук, доцент С.П. Стецик

Структурно-логічна схема дисциплін

Спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика)

Спеціалізація 1) 014.08 Середня освіта (Фізика)

2) 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Код модуля Назва дисципліни

Обов'язкові дисципліни

Гуманітарна підготовка
ГП 1.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП 1.02 Історія та культура України
ГП 1.03 Філософія
ГП 1.04 Політична та соціологічна науки
ГП 1.05 Іноземна мова
ГП 1.06 Фізичне виховання
Фундаментальна підготовка
ФП 2.01 Алгебра і теорія чисел
ФП 2.02 Диференціальні рівняння
ФП 2.03 Диференціальна геометрія і топологія
ФП 2.04 Комплексний аналіз
ФП 2.05 Методи обчислень
ФП 2.06 Теорія ймовірностей та математична статистика
ФП 2.07 Інформатика
ФП 2.08 Загальна фізика
ФП 2.09 Астрономія
ФП 2.10 Основи екології
ФП 2.11 ІК технології в галузі
Цикл професійної підготовки. Психолого-педагогічна підготовка
ППП 1.01 Психологія
ППП 1.02 Педагогіка
ППП 1.03 Історія педагогіки
ППП 1.04 Методика навчання математики
ППП 1.05 Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань
ППП 1.06 Основи педагогічної майстерності та методика виховної роботи
Науково-предметна підготовка
НПП 2.01 Елементарна математика
НПП 2.02 Аналітична геометрія
НПП 2.03 Лінійна алгебра
НПП 2.04 Математичний аналіз
НПП 2.05 Основи геометрії
НПП 2.06 Охорона праці та безпека життєдіяльності

Дисципліни вибору факультету

Дисципліни спеціалізації "Фізика"
ВВ 1.01 Методика навчання фізики
ВВ 1.02 Загальна фізика
ВВ 1.03 Теоретична фізика
ВВ 1.04 Математичні методи фізики
ВВ 1.05 Астрономія
ВВ 1.06 Основи векторного і тензорного аналізу
ВВ 1.07 Числові системи
ВВ 1.08 Дискретна математика
ВВ 1.09 Математична логіка і теорія алгоритмів
ВВ 1.10 Практикум з розв'язання нестандартних математичних задач
ВВ 1.11 Методика організації позаурочної роботи з математики
ВВ 1.12 Проективна геометрія та методи зображень

Дисципліни спеціалізації «Інформатика»

ВВ 1.01 Методика навчання інформатики
ВВ 1.02 Архітектура комп'ютера та його базове програмне забезпечення
ВВ 1.03 Мови програмування
ВВ 2.04 Комп'ютерне моделювання
ВВ 2.05 Інформаційні системи
ВВ 2.06 Основи векторного і тензорного аналізу
ВВ 2.07 Числові системи
ВВ 2.08 Дискретна математика
ВВ 2.09 Математична логіка і теорія алгоритмів
ВВ 2.10 Практикум з розв'язання нестандартних математичних задач
ВВ 2.11 Методика організації позаурочної роботи з математики
ВВ 2.12 Проективна геометрія та методи зображень