Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Особливості організації педагогічної практики

на факультеті фізики, математики та інформатики 

Педагогічна практика на факультеті фізики, математики та інформатики є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у навчальних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості.

Діяльність студентів у період педагогічної практики є аналогом професійної діяльності вчителя, що здійснюється в реальних умовах роботи навчально-виховних закладів. Студенти мають можливість відчути себе на майбутньому робочому місці вчителя, закріпили набуті в університеті теоретичні знання у вигляді практичних навичок, набути певного досвіду роботи в педагогічному колективі та показати свій рівень теоретичної підготовки, застосовувати знання шкільних програм і підручників для організації і здійснення навчально-пізнавального процесу школярів, вміння використовувати інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Педагогічна практика на факультеті передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього для професійної діяльності обсягу знань і вмінь відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Реалізуючи положення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, пропонується система підготовки майбутніх учителів фізики, математики та інформатики передбачаються наступні види педагогічних практик: навчальна; навчальна (пропедевтична); виробнича (в основній школі на 4 курсі і старшій школі на 1 курсі магістратури); виробнича або асистентська (у ВНЗ І-ІV рівня).

Базами проведення практик є навчальні і позашкільні заклади міста Умані, та населених пунктів за місцем працевлаштування або проживання студентів. За період проходження практики студенти нашого факультету показують високий рівень володіння фактичним матеріалом, проводять різні типи уроків та позакласних заходів і готуються до повноцінної роботи в загальноосвітній школі.

 

Педагогічна практика напряму підготовки 6.040203 Фізика

Галузь знань 0402 Фізико – математичні науки

Педагогічна практика студентів ІІ курсу

Мета навчальної практики студентів – ознайомлення із системою навчально-виховної, позакласної та позашкільної роботи вчителя з фахової дисципліни та школи в цілому

Основні завдання практики:

- ознайомлення з теоретичною й практичною системою функціонування комплексу навчально-виховної роботи;

- надбання і розвиток навичок в організації самостійного проведення навчально-виховної роботи з учнями з урахуванням їх вікових особливостей;

- поглиблення зв’язку теоретичного навчання і практичної діяльності, стимулювання прагнення до вивчення спеціальних та педагогічних дисциплін і удосконалення своїх педагогічних здібностей.

Зміст роботи

 1. Ознайомлення з основними напрямками роботи загальноосвітньої школи та умовами роботи школи. Бесіда з директором школи та організатором позакласної та позашкільної роботи. Бесіда з класним керівником та вивчення системи планування класного керівника. Вивчення санітарно-гігієнічних умов школи з допомогою лікаря (оцінка режиму роботи, умов трудового навчання та фізичного виховання, режиму харчування, стану здоров’я учнів та ін.).
 2. Ознайомлення із змістом, формами, методами роботи шкільних громадських організацій та самоврядуванням. Бесіди з керівництвом організацій. Вивчення планів і мети роботи організацій. Відвідування уроків. Відвідування заходів, які проводять шкільні громадські організації.
 3. Вивчення системи роботи кабінетів фахових дисциплін. Бесіда з завідувачем кабінету. Ознайомлення з програмами та планами роботи. Відвідування уроків. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою.
 4. Вивчення системи роботи класного керівника та методики організації морального та екологічного виховання. Ознайомлення з документацією та формами роботи класного керівника. Допомога в організації та проведенні заходів. Проведення залікового заходу. Знайомство з роботою батьківського комітету. Знайомство з батьками учнів. Анкетування, бесіди, тестування учнів. Перевірка щоденників та зошитів.
 5. Ознайомлення з формами естетичного виховання. Відвідування шкільних меморіальних кутків та музею. Відвідування музею та картинної галереї. Проведення бесід за індивідуальним планом класного керівника.
 6. Проведення мікро- дослідження з педагогіки згідно тематиці дослідницьких завдань.

 

Педагогічна практика студентів ІІІ курсу

Мета навчальної практики студентів – ознайомлення із системою навчально-виховної, позакласної та позашкільної роботи вчителя з фахової дисципліни та школи в цілому; формування уміння конструювати і організовувати окремі елементи процесу навчання з фахового предмету; вивчати досвід навчально-виховної, позакласної роботи вчителів-предметників та класних керівників у колективах учнів 5 - 9 класів.

Завданнями даного виду практики є:

 1. надбання і розвиток навичок в організації самостійного проведення навчально-виховної роботи з учнями з урахуванням їх вікових особливостей;
 2. розвиток практичних умінь проведення навчально-виховної роботи з фахового предмету з класом;
 3. розробка матеріалів та проведення 1-2 пробних уроків із фахового предмету;
 4. участь у проведенні індивідуальних і групових додаткових занять із фахового предмету;
 5. вивчення сучасних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду вчителів;
 6. набуття навичок та вмінь спостерігати і аналізувати стан навчально-виховної роботи школи в цілому та в межах окремого класу.

 

Зміст діяльності студентів-практикантів під час практики

 1. Ознайомитися із шкільними кабінетами фахових предметів.
 2. Вивчити зміст календарного та тематичного планів вчителя фахових предметів, за яким закріплений студент-практикант.
 3. Підготувати і провести 1-2 пробні уроки з фахових предметів у відповідності до календарного та тематичного планів вчителя з фахової дисципліни.
 4. Описати досвід роботи вчителя з фахових предметів, за яким закріплений студент.
 5. Розробити і провести один позакласний захід із фахової дисципліни.
 6. Вести виховну роботу в закріпленому класі, оформити та представити 2 повні розробки проведених виховних заходів.
 7. Здійснити один повний аналіз відвіданого уроку з фахової дисципліни.
 8. Вести щоденник спостережень з аналізом відвіданих уроків вчителя фахової дисципліни (згідно розкладу).

 

Педагогічна практика студентів IV курсу (виробнича)

Зміст і характер діяльності студентів відрізняються від попередньої практики своєю різноманітністю і самостійністю, і є більш наближеними до реальної професійної діяльності вчителя фахового предмету та класного керівника в основній школі.

Головна мета - оволодіння методиками здійснення навчально-виховної діяльності та формування вмінь і навичок самостійного проведення навчально-виховної та позакласної роботи з учнівськими колективами в основній школі (5-9 класи), спонукання студентів до професійного самовдосконалення.

Завданнями даного виду практики є:

Ознайомитися з:

 1. системою навчально-виховної та позакласної роботи в основній школі в цілому;
 2. порядком ведення шкільної документації;
 3. специфікою методики роботи вчителя з фахового предмету основної школи;
 4. специфікою позакласної роботи вчителя з фахового предмету основної школи;
 5. специфікою роботи класного керівника прикріпленого класу основної школи.

Оволодіти:

 1. практичними навичками роботи з методичною та науковою літературою;
 2. вміннями підготовки до проведення уроків фахового предмету в основній школі;
 3. практичними навиками проведення уроків різних типів фахового предмету в основній школі;
 4. навиками проведення виховної роботи, практичними вміннями керівництва гуртковою роботою та організацією заходів позакласної роботи під керівництвом вчителя-предметника основної школи;
 5. навиками та вміннями постійного професійного вдосконалення, робота з науково-методичною літературою та вивчення сучасних педагогічних технологій в роботі вчителів;
 6. оволодіти вміннями застосування різних методів педагогічного дослідження в процесі роботи над проблемою, визначеною завданнями курсової роботи.

Навчитися:

 1. спостерігати та аналізувати стан навчально-виховної роботи школи в цілому, так і в межах окремого класу основної школи;
 2. підбирати навчальний матеріал у відповідності до завдань уроку та психолого-педагогічних особливостей класу;
 3. оптимально підбирати, поєднувати та узгоджувати методи, засоби і форми навчання фахового предмету в основній школі.

 

Зміст діяльності студентів-практикантів під час практики

 1. Ознайомитися із шкільним кабінетом з фахового предмету.
 2. Вивчити зміст календарного та тематичного планів вчителя з фахового предмету, за яким закріплений студент-практикант.
 3. Систематично відвідувати уроки вчителів та студентів-практикантів, здійснювати їх аналіз та фіксувати результати спостережень у щоденнику.
 4. Виготовляти наочні посібники, дидактичні матеріали.
 5. Розробити та провести позакласний захід із фахового предмету в основній школі.
 6. Вести виховну роботу в закріпленому класі, оформити та представити повні розробки проведених виховних заходів.
 7. Проводити уроки різних типів із застосуванням різноманітних засобів навчання згідно розкладу закріпленого класу основної школи.
 8. Організовувати і використовувати різні форми робити на уроках із фахових дисциплін у старшій школі.
 9. Опанувати системою роботи вчителів з фахового предмету, класних керівників основної школи.

 

Спеціальність: 7.04020301 Фізика (за напрямами)*

Галузь знань 0402 Фізико-математичні науки

 

Педагогічна практика студентів 1 курсу магістратури вчителя (виробнича)

Зміст і характер діяльності студентів відрізняються від попередньої практики тим, що проводиться в старшій школі і передбачає виконання більш складніших завдань.

Головна мета - оволодіння методикою та формування вмінь та навичок самостійного проведення навчально-виховної та позакласної роботи з учнівськими колективами в старшій (10-11 класи) школі, спонукання студентів до професійного самовдосконалення.

Завдання даного виду практики є:

Ознайомитися з:

 1. · системою навчально-виховної та позакласної роботи в старшій школі в цілому;
 2. · порядком ведення шкільної документації;
 3. · специфікою методики роботи вчителя з фахового предмету в старшій школі;
 4. · специфікою позакласної роботи вчителя з фахового предмету в старшій школі;
 5. · специфікою роботи класного керівника прикріпленого класу старшої школи.

Оволодіти:

 1. ·практичними навичками роботи з методичною та науковою літературою;
 2. ·вміннями підготовки до проведення уроків фахового предмету в старшій школі;
 3. ·практичними навиками проведення уроків різних типів;
 4. ·навиками проведення виховної роботи, практичними вміннями керівництва гуртковою роботою та організацією заходів позакласної роботи під керівництвом вчителя-предметника та класного керівника в старшій школі;
 5. ·вміннями застосування різних методів педагогічного дослідження в процесі роботи над проблемою, визначеною завданнями дипломної роботи.

Навчитися:

 1. ·спостерігати та аналізувати стан навчально-виховної роботи в старшій школі;
 2. ·підбирати навчальний матеріал у відповідності до завдань уроку та психолого-педагогічних особливостей старшокласників;
 3. ·оптимально підбирати, поєднувати та узгоджувати методи, засоби і форми навчання з фахової дисципліни в старшій школі.

Зміст діяльності студентів-практикантів під час практики:

 1. ·ознайомитися із шкільним кабінетом з фахового предмету;
 2. ·вивчити зміст календарного та тематичного планів з фахових дисциплін;
 3. ·систематично відвідувати уроки вчителів та студентів-практикантів, здійснювати їх аналіз та фіксувати результати спостережень у щоденнику;
 4. ·виготовлення наочних посібників, дидактичних матеріалів;
 5. ·розробка та проведення позакласного заходу із фахової дисципліни;
 6. ·проведення уроків різних типів з застосуванням різноманітних засобів навчання згідно розкладу прикріпленого за студентом класу;
 7. ·організовувати і використовувати різні форми робити на уроках з фахових дисциплін в старшій школі;
 8. ·вивчення передового педагогічного досвіду вчителів - предметників, класних керівників в старшій школі.

 

Спеціальність: 8.04020301 Фізика (за напрямами)*

Галузь знань 0402 Фізико-математичні науки

 

Педагогічна практика студентів 1 курсу магістратури викладачів

Викладацька та науково-дослідна практика магістрантів передбачена за навчальним планом у І і ІІ семестрах. Даний вид практики проводиться на базі вищого навчального закладу І-ІV рівнів акредитації.

Мета - формування навичок та вмінь навчальної, поза аудиторної і виховної роботи в колективі студентів вищих закладів освіти, спонукання магістрантів до педагогічної творчості в науково-дослідницькій діяльності.

Завданнями даного виду практики є:

Ознайомитися з:

 1. змістом та організацією навчального процесу на кафедрі, факультеті;
 2. плануванням навчально-виховної, організаційно-методичної роботи кафедри, факультету;
 3. станом впровадження та особливостей організації кредитно-модульної системи навчання;
 4. станом навчально-виховної роботи у ВНЗ;
 5. передовим науково-педагогічним досвідом;
 6. матеріально-технічною базою факультету, наявними технічними засобами навчання.

Оволодіти:

 1. уміннями організації основних форм навчання у вищій школі;
 2. вміннями професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
 3. методичними вміннями викладання відповідних навчальних дисциплін у системі ВНЗ;
 4. навичками та вміннями складання робочих програм.

Навчитися:

 1. складати робочі програми з певних дисциплін та план роботи студентського гуртка;
 2. розробляти план організаційної та виховної роботи куратора академічної групи;
 3. розробляти плани-конспекти лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять з певної дисципліни та проводити їх;
 4. проводити науково-дослідну експериментальну роботу з метою підготовки матеріалів до магістерської випускної роботи.

 

Зміст діяльності студентів-практикантів під час практики:

 1. Відвідування лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять викладачів кафедри, здійснення їх аналізу та фіксування результатів спостережень у щоденнику.
 2. Розробка плану-конспекту і проведення лекції з навчальної дисципліни у відповідності до робочої програми лекційного курсу.
 3. Розробка конспекту практичного, семінарського чи лабораторного заняття та його проведення.
 4. Здійснення самоаналізу та обговорення проведеного заняття за участю керівника практики.
 5. Розробка та проведення виховної години в студентській групі.
 6. Розробка та проведення заняття студентського гуртка відповідно до спеціальності.
 7. Вивчення досвіду навчально-виховної роботи викладачів кафедри, кураторів.

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Навчання Педагогічна практика